Blogit

Etusivu / Suomeksi / Ajankohtaista Ylä-Savon ammattiopistossa / Blogit / Oppivelvollisuus laajenee - Mikä muuttuu maksuttomaksi?

Oppivelvollisuus laajenee - Mikä muuttuu maksuttomaksi?

24.5.2021 15.30

Oppivelvollisuuslaki uudistui 1.1.2021 alkaen. Mikä muuttuu ammatillisen koulutuksen arjessa? Mikä muuttuu maksuttomaksi?

OPPIVELVOLLISUUS LAAJENEE – MIKÄ MUUTTUU MAKSUTTOMAKSI?

Oppivelvollisuuslaki on astunut voimaan 1.1.2021. Käytännössä asiat alkavat muuttua 1.8 alkaen, kun aloittavat perustutkinto-opiskelijat siirtyvät toiselle asteelle. Oppivelvollisuus tuo mukanaan merkittäviä muutoksia maksuttomiin opiskelukustannuksiin ja oppilaitokset ovatkin jo aloittaneet valmistautumisen maksuttomien palveluiden järjestämiseen ja materiaalihankintoihin. Opiskelijalle maksuttomia ovat jo aiemmin olleet opetus ja päivittäinen ruokailu (perustutkinto-opiskelijat). Näiden lisäksi oppivelvollisuuslaki laajentaa maksuttomuutta oppikirjoihin ja sähköisiin oppimateriaaleihin, työvälineisiin, työasuihin, sekä joiltakin osin majoitus- ja matkakustannuksiin. Erityistä harrastuneisuutta painottavissa koulutuksissa tarvittavat henkilökohtaiset välineet, kuten soittimet ja urheiluvälineet, joita opiskelija käyttää myös muutoin kuin opetuksen yhteydessä, jäävät edelleen opiskelijan itsensä maksettaviksi (OVL 17 § 1 mom)

 Ketä opintojen maksuttomuus koskee?

Oikeus maksuttomaan toisen asteen koulutukseen kestää sen kalenterivuoden loppuun, jolloin opiskelija täyttää 20 vuotta. Esimerkiksi jos opiskelija 16-vuotiaana siirtyy perusopetuksesta toiselle asteelle, hänellä on lähtökohtaisesti 4,5 vuotta oikeutta maksuttomaan koulutukseen. Tämän aikajakson sisällä maksuttomuus koskee tutkintotavoitteista koulutusta sekä erilaisia nivelvaiheen koulutuksia, kuten Valmaa ja Telmaa (2022 alkaen Tuva – koulutus). Maksuttomuus ei katkea, vaikka opiskelija tämän aikajakson sisällä vaihtaa opiskelupaikkaa. Maksuttomuuteen ovat oikeutettuja tänä vuonna peruskoulunsa päättävät. Maksuttomuus ei sen sijaan koske niitä keväällä 2021 perusopetuksen lisäopetuksen (aiemmin 10-luokka), lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen (Luva) tai ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen (Valma) päättäviä opiskelijoita. Maksuttomuus ei koske myöskään muita syksyllä 2021 opintonsa aloittavia opiskelijoita, jotka eivät kuulu oppivelvollisuuslain soveltamisalan piiriin.

Opetuksessa tarvittavat oppikirjat, työvälineet, asut ja muut materiaalit

Opiskelussa tarvittavat oppikirjat järjestetään opiskelijan käyttöön oppilaitoksen toimesta. Kirjoja tai sähköisiä oppimateriaaleja ei pääsääntöisesti saa omaksi, vaan ne tulee palauttaa opintojaksojen päättyessä. Koulutuksen järjestäjän tulee tarjota opiskelijalle opetuksen edellyttämät oppimateriaalit sekä työvälineet, -asut ja –aineet. Koulutuksen järjestäjä vastaa myös työvälineiden ja –asujen korjaamisesta ja huollosta. Opiskelijan henkilökohtaisessa käytössä olevien työvälineiden ja –asujen tavanomainen puhdistus ja pesu voidaan kuitenkin osoittaa myös opiskelijan vastuulle. YSAOlla on valmisteilla työ- ja työturvallisuusvaatetuksen (myös suoja-asut, turvakengät ja kypärät) lainauspalvelu siten että opiskelijalla on aina ehjät, siistit ja turvalliset vaatteet ja välineet oppimiseen.

Koulumatkatuki

Toisen asteen opiskelijoiden maksuttomat koulumatkat korvataan Kansaneläkelaitoksen maksaman koulumatkatuen kautta. Oppivelvollisuuden piirissä oleville opiskelijoille aiempi 10 kilometrin korvaavuusraja alenee 7 kilometriin. Kunta tai koulutuksen järjestäjä ei ole velvollinen järjestämään toisen asteen koulutuksessa oleville oppivelvollisille koulukuljetusta. Koulutuksen järjestäjä voi kuitenkin vapaaehtoisesti järjestää opiskelijoille mahdollisuuden koulukuljetukseen. YSAOlla järjestämme asuntolassa asuville opiskelijoille kuljetuksen asuntoloiden ja YSAOn yksiköiden välillä tulevalla lukukaudelle 2021-2022 seuraavasti;

Museokadun asuntola - Hingunniemi (Kiuruvesi)

YSAO järjestää oman linja-autokyydin Kiuruveden asuntolalta Hingunniemeen ja takaisin kerran päivässä koko lukuvuoden ajan. Opiskelijalle ei synny kuljetuksesta kustannuksia. Luonnonvara-alalla tarjoamme opiskelijoille myös ilmaisen aamupalan.

Peltoniemen asuntola – Sankariniemi  (Iisalmi)

2020 tai aiemmin aloittaneet (ei oppivelvolliset)

YSAO järjestää asuntolassa asuville ns. jatkaville opiskelijoille Matkahuollon matkakortit. Julkisen liikenteen vuorot kulkevat kolme kertaa päivässä Peltoniemen ja Iisalmen linja-autoaseman välillä. 2020 tai aiemmin aloittaneilla asuntolassa asuvilla ei ole oikeutta Kelan koulumatkatukeen, koska kuljettava matka on alle 10 km (Kelan koulumatkatuen kilometriraja jatkaville opiskelijoille). YSAO haluaa tukea asuntolassa asuvia opiskelijoita ja järjestää maksuttomat kuljetuspalvelut kaikille asuntolaopiskelijoille. Asuntolaohjaajilla on viimeisin tieto julkisen liikenteen aikatauluista ja matkakorttien lataamisesta.

2021 aloittavat oppivelvolliset

Uusi laki määrittää Kelan korvauksen 7 kilometriin ja sen ylimeneville koulumatkoille. Tämä tarkoittaa käytännössä, että oppivelvollisuuden piirissä olevat Peltoniemen asuntolaopiskelijat saavat matkakortit Matkahuollosta maksutta. Korttien lunastaminen vaatii oppilaitokselta saatavan leimatun hakemuksen, jonka aloittavat opiskelijat saavat YSAOn opintotoimistosta (Asevelikatu 4). Etuun liittyvät käytännönjärjestelyt ovat vielä tätä kirjoitettaessa kesken, joten YSAO lähettää uusille opiskelijoille ajantasaiset ohjeistukset valintakirjeen yhteydessä kesäkuussa 2021.

 Erityiset majoitus- ja matkakorvaukset

Oppivelvollisuuslain mukaisiin erityisiin Kelan majoitus- ja matkakorvauksiin on oikeus vain silloin, jos matka oppivelvollisen kodista lähimpään sellaiseen lukioon tai ammatilliseen oppilaitokseen on yli 100 kilometriä. Oikeus matka- ja majoituskorvaukseen on vain silloin, jos oppivelvollinen opiskelee itselleen lähimmässä lukiossa tai ammatillisessa oppilaitoksessa. Eli kääntäen, jos oppivelvollinen käyttää vapaata hakeutumisoikeuttaan ja hakeutuu kauempana sijaitsevaan oppilaitokseen tietyn koulutusalan vuoksi, oikeutta majoitus- ja matkakorvaukseen ei tällöin ole. Jos oppivelvollinen opiskelee nivelvaiheen koulutuksessa (Valma ja Telma) ja koulutusta antava oppilaitos sijaitsee yli 100 kilometrin päässä oppivelvollisen kotoa, niin hänellä on myös tällöin oikeus majoitus- ja matkakorvaukseen (oppivelvollisuuslaki 19-21 §).

Maksuttomat tietokoneet

Uudessa oppivelvollisuuslaissa ei nimenomaisesti säädetä, että jokaiselle opiskelijalle tulee hankkia oma tietokone, vaan lain mukaan maksuttomia ovat opetuksen edellyttämät oppimateriaalit ja työvälineet. Eri oppilaitokset ovat toteuttamassa tietokoneiden käyttöä hieman eri tavoin. YSAOlla kaikki oppivelvollisuuden piiriin kuuluvat opiskelijat saavat käyttöönsä oman kannettavan koneen koko opiskelujensa ajalle. Konetta ei saa omaksi vaan lainaan opiskelujen ajalle. Opiskelija voi halutessaan käyttää myös omaa tietokonettaan. Laki ei velvoita koulutuksen järjestäjää tällöin maksamaan opiskelijalle käyttökorvausta oman tietokoneen käytöstä.

Kuten edellä on kuvattu, toisen asteen opintojen maksuttomuus / maksullisuus ei ole aivan yksioikoinen asia ja eri toimijoiden tulkinnat ja linjaukset ovat vasta löytymässä. Asiaa selventänee hieman myös allaoleva taulukko, jossa YSAOn opiskelijoiden oikeutta eri maksuttomiin palveluihin on kuvattu tutkintojen tasolla. Oppivelvollisuus uudistuu – mikä muuttuu? – blogisarjani kolmannessa osassa kesäkuussa tulen tarkastelemaan joitakin lakimuutoksesta seuraavia erityistilanteita liittyen mm. tuplatutkinto-opiskeluun, opintojen väliaikaiseen katkaisuun ja uuteen Tuva – koulutukseen (1.8.2022 alkaen).

”ellemme varmuudella tiedä miten asiassa tulee käymään, olettakaamme että lopulta käy hyvin” (Mauno Koivisto)

Kaj Jääskeläinen, opiskeluhyvinvointipäällikkö, YSAO

 Lähde: Kysymyksiä ja vastauksia oppivelvollisuudesta - OKM - Opetus- ja kulttuuriministeriö (minedu.fi)

liite 1 - OPISKELIJAN TUKIPALVELUT / YSAO 2021 - 2022

Päivitetty: 1.4.2021 kaj.jaaskelainen@ysao.fi