Reformi

Etusivu / Suomeksi / Info / Reformi

Ammatillisen koulutuksen reformi
Reformissa uudistetaan koko ammatillinen koulutus. Nykyiset lait yhdistetään uudeksi sekä nuoria että aikuisia koskevaksi lainsäädännöksi. Lisäksi uudistetaan koulutuksen rahoitus, ohjaus, tutkintorakenne, koulutuksen toteuttamismuotoja sekä järjestäjärakennetta. Uudistus valmistellaan tiiviissä yhteistyössä ammatillisen koulutuksen kentän ja sidosryhmien kanssa. Reformin uudistukset tulevat voimaan vuoden 2018 alusta.

Nuorille suunnattuja videoita, jotka kertovat uudistuvasta ammatillisesta koulutuksesta

Videoihin on koottu oleellisimpia muutoksia tiiviiseen muotoon.

Haku koulutukseen https://www.youtube.com/watch?v=BxttggeCEqA&t=3s&list=PLiQUCEQZ2TgJ7VdIav757Y754B45_gBwk&index=5

Yksilölliset opinnot https://www.youtube.com/watch?v=JWiv2kTzGKk

Työpaikalla opiskelu https://www.youtube.com/watch?v=xzZ-7xlSwKQ

Tutkinto näytöllä https://www.youtube.com/watch?v=BhFFQ1Qd8KI

Ja ylläolevat pätkät sisältävä video https://www.youtube.com/watch?v=dNw3hxMXEPU&t=19s&list=PLiQUCEQZ2TgJ7VdIav757Y754B45_gBwk&index=1

Myös kaikki muu reformimuutoksiin liittyvä materiaali on vapaasti hyödynnettävissänne http://minedu.fi/amisreformi

YSAO-10,-banneri-reformi_ysao.png

1. Mikä on koulutussopimus ja miten se eroaa oppisopimuksesta?
Työpaikalla oppimisesta voidaan 2018 alkaen sopia joko koulutussopimuksella tai oppisopimuksella.
Koulutussopimuksessaopiskelija ei saa palkkaa eikä työnantaja koulutuskorvausta.
Oppisopimukseen liittyy lisäksi opiskelijan ja työantajan välinen määräaikainen työsopimus ja työnantajan on
mahdollista saada koulutuskorvausta. Koulutussopimuskoskee tiettyä tutkinnonosaa/oppimisjaksoa kerrallaan.
Oppisopimus voidaan tehdä paitsi tietylle jaksolle, myös
koko tutkintoon.

Muutoksena nykyiseen työssäoppimiskäytäntöön on huomattava,
että koulutussopimukseen ei voi liittyä työsopimusta. Niin
sanottu palkallinen työssäoppiminen ei siis enää ole mahdollista,
vaan siirrytään oppisopimukseen tarvittaessa.

2. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen määrän lisääntyminen mietityttää.
Kuinka paljon määrä lisääntyy?

Ammatillisen koulutuksen uusi lainsäädäntö ei määrittele
työpaikalla tapahtuvalle oppimiselle vähimmäis- tai enimmäismäärää.
Keskeisessä osassa ovat opiskelijoiden henkilökohtaiset
oppimispolut sekä oppilaitosten koulutussuunnittelu ja
neuvottelu yhdessä yritysten kanssa. Määrä ei siis mitenkään
automaattisesti lisäänny.

3. Emme uskalla sitoutua kouluttamaan ketään nykyistä pidemmillä jaksoilla.
Kuinka pitkiä yksittäisten opiskelijoiden oppimisjaksot yrityksissä ovat jatkossa?

Oppimisjaksojen pituudet vaihtelevat suuresti riippuen opiskelijan
opintojen vaiheesta ja henkilökohtaisesta suunnitelmasta,
kussakin työpaikassa tarjolla olevista tehtävistä (oppimisen
tavoitteiden mukaiset tehtävät) sekä yritysten tarpeista. Käytännössä
opintojen alkuvaiheessa ensimmäiset jaksot työpaikalla
voivat olla muutaman viikon mittaisia. Koulutussopimus- tai
oppisopimusjakso voi olla myös useiden kuukausien mittainen
ja pituutta voidaan joustavasti jatkaa tilanteen mukaan,
jos työpaikan ja opiskelijan tarpeet kohtaavat.

Pitkiä jaksoja on siis turha pelätä, koulutussopimuksesta ei ole mahdollista
sopiakaan kuin tutkinnon osa kerrallaan. Oppisopimus voidaan
solmia myös koko tutkinnon suorittamiseksi. Pääsääntöisesti
opiskelijat hankkivat osaamista useammassa yrityksessä opintojensa
aikana.

4. Oppilaitosyhteistyö on meille rekrytoinnin kannalta kriittisen tärkeä asia ja
lisäisimme mielellämme yhteistyötä. Työntekijöidemme ohjausvalmiudet ja kiire kyllä mietityttävät.
Mitä työpaikalta edellytetään?

Työpaikalta edellytetään sitoutumista tavoitteelliseen yhteistyöhön
oppimisjaksoilla. Oppilaitos nimeää ohjaavan opettajan
ja yritys nimeää ohjauksesta työpaikalla vastaavan työpaikkaohjaajan.
Työpaikkaohjaajan tulee olla tietoinen opiskelijan
tavoitteista ja ohjata hänen työskentelyään niiden suunnassa.
Työpaikkaohjaaja vastaa opiskelijan perehdyttämisestä työyhteisöön
ja työtehtäviin sekä oppimisen seurannasta ja arvioinnista
työpaikalla. On hyvä huomata, että opiskelijan ohjaukseen osallistuu
usein koko työyhteisö, mutta nimetty työpaikkaohjaaja
pitää oppimisjakson langat käsissään.

Työpaikkaohjaaja on ammattilainen, joka ohjaa opiskelijaa oman
työnsä rinnalla. Ylä-Savon ammattiopiston ohjaava opettaja perehdyttää
työpaikkaohjaajaa toimimaan opiskelijan oppimisen ohjaajana.
Lisäksi Ylä-Savon ammattiopisto tarjoaa ilmaista työpaikkaohjaajakoulutusta.
Työpaikkaohjaajakoulutus voi tapahtua oppilaitoksella järjestettävinä yhteiskoulutuksina sekä
työpaikan omissa tiloissa toteutettavana tilauskoulutuksena.

5. Emme yrityksenä voi ottaa nykyistä suurempaa vastuuta koulutuksesta.
Miten oppilaitos ohjaa opiskelijoiden työpaikalla tapahtuvaa oppimista?

Oppilaitoksen ja työpaikkojen vastuukysymyksiin ei uudessa
lainsäädännössä ole tehty merkittäviä muutoksia. Oppilaitos
vastaa koulutuksen kokonaisuudesta. Koulutus- tai oppisopimuksella
sovitaan työpaikalla tapahtuvien oppimisjaksojen
toteutukseen liittyvistä vastuista.

Ylä-Savon ammattiopiston ohjeistuksen mukaisesti
ohjaava opettaja käy oppimisjaksoa koskevat aloitus- ja päättökeskustelut
työpaikkaohjaajan kanssa sovitusti sekä seuraa
opiskelijan oppimista jakson aikana yhteistyössä työpaikkaohjaajan
kanssa (opiskelijan oppimispäiväkirja, seurantakäynnit,
yhteydenpito puhelimitse jne). Päättökeskusteluihin liittyy jatkossa
myös lyhyt sähköinen palaute oppimisjakson toteutumisesta
(ennakointi, sisältö, perehdytys, ohjaus, hyöty) työpaikan,
opiskelijan ja oppilaitoksen näkökulmasta.

6. Miten opiskelijat valikoituvat yrityksiin oppimaan?
Ylä-Savon ammattiopistossa opettajat tekevät tiivistä yhteistyötä alueen
yritysten kanssa. Opettajat ohjaavat opiskelijoita hakeutumaan
sopiviin työpaikkoihin ja usein myös käyvät alustavia keskusteluja
yritysten kanssa ajankohtaisista tarpeista ja oppimismahdollisuuksista.
Opiskelijan yksilöllisen opintopolun mukaisesti
ohjaava opettaja kannustaa opiskelijaa hakeutumaan
omia tavoitteitaan edistävään työpaikkaan oppimaan.
Ohjaavan opettajan ohjausvastuu korostuu tässä nivelvaiheessa,
jotta työpaikalla tapahtuva oppimisjakso hyödyntää kaikkia osapuolia.
Pääsääntöisesti opiskelijat hakevat itse paikkoja ottamalla
yhteyttä suoraan yrityksiin ja osa yrityksistä on nimennyt tätä varten yhteyshenkilön.
Opiskelijaa voi halutessaan haastatella, mikä olisi myös erinomaista työnhakutaitojen kehittämistä.

7. Jos teemme sopimuksen ja kaikki ei sujukaan suunnitellusti, miten toimitaan?
Oppimisjaksojen aikana voi tulla monenlaisia muutoksia
suunnitelmiin. Esim. tilanne työpaikalla muuttuu eikä sovittuja
työtehtäviä olekaan tarjolla tai opiskelija ei sitoudu sovittuihin
asioihin. Kaikissa ongelmatilanteissa toimintaohje työpaikalle
on yksiselitteinen: välittömästi yhteydenotto oppilaitokseen
ja kyseisen opiskelijan ohjaavaan opettajaan
tarvittavien toimenpiteiden aloittamiseksi. Joissakin tapauksissa
oppimisjakson keskeyttäminen on perusteltua.

8. Mitä aikuisten ja nuorten koulutuksen yhdistyminen käytännössä merkitsee yritysten kannalta?

Jokapäiväiseen opiskelijoiden ohjauksen yhteistyöhön muutos
ei juuri vaikuta. Näkyvimmin muutos koskee osaamisen
arviointia, vanhassa järjestelmässä erilliset tutkintotilaisuudet
(aikuiskoulutus) ja ammattiosaamisen näytöt (nuorisokoulutus)
jäävät pois ja tilalle tulee yksi yhteinen käytäntö, näyttö. Työpaikoille
tämän pitäisi olla helpompaa ja selkeämpää. Näytöt toteutuvat
ensisijaisesti työpaikoilla, mikä on useimmissa tutkinnoissa
käytäntönä tälläkin hetkellä. Ammatillista osaamista arvioivat
opettaja ja työelämän edustaja yhdessä. Vastuu arvioinnista on
oppilaitoksella.

9. Olemme erikoistuneet tiettyyn erityisosaamiseen ja yhteistyötarpeemme vaihtelevat suuresti
ajankohdan mukaan. Miten yritykset voivat vaikuttaa koulutuksen sisältöihin ja toteutukseen?

Opiskelijoiden yksilölliset oppimispolut tarkoittavat käytännössä
sitä, että myöskään yrityksissä suoritettavat oppimisjaksot eivät
toteudu kaikilla samanmittaisina yhtä aikaa. Oppimisjaksojen
ajoitus, kesto ja sisältö voi siis opiskelijakohtaisesti vaihdella
paljonkin, mikä antaa yrityksille mahdollisuuden joustavampaan
yhteistyöhön. Oppilaitokselle kannattaa aktiivisesti viestiä
mahdollisuudesta ottaa opiskelijoita oppimisjaksoille, jolloin
opiskelijoiden polkuja on mahdollista suunnata yritykseen ja
huomioida molempien tarpeita myös jaksojen ajoituksissa.

Tutkintoihin sisältyvien ns. pakollisten tutkinnonosien lisäksi oppilaitos
voi yhdessä alueen yritysten kanssa rakentaa paikallisiin
tarpeisiin sopivia opintokokonaisuuksia ja lisäksi valinnaisuutta
voidaan hyödyntää tutkinnon toteutuksessa. Ylä-Savon ammattiopisto
kokoaa eri koulutusalojen ympärille myös elinkeinoelämän
edustajista koostetut työelämäfoorumit, jotka linjaavat
alojen ennakointitarpeita sekä koulutuksen toteutukseen
liittyviä asioita säännöllisesti.

10. Teemme tälläkin hetkellä säännöllisesti oppilaitosyhteistyötä ja nykyiset
toteutusvaihtoehdot vastaavat melko hyvin tarpeisiimme.
Pitääkö meidän jotenkin valmistautua tuleviin muutoksiin?

Yrityksen omistajien/johdon/esimiesten on syytä olla tietoisia
työpaikalla tapahtuvan oppimisen toteutustavoista, koska mm.
koulutussopimuksen ja oppisopimuksen käytäntöihin tulee
jonkun verran muutoksia aiempaan verrattuna (ks. kohta 1).
Joustavia vaihtoehtoja kannattaa hyödyntää myös rekrytoinnin
tukena. Oppilaitostoimijat tarjoavat aiheeseen liittyviä tiedotus- ja
koulutustilaisuuksia ja myös mielellään vierailevat yrityksissä
paikan päällä. Uudistuksessa korostetaan erityisesti työpaikalla tapahtuvan
oppimisen laatua ja tavoitteellisuutta.

Päivitetty: 15.12.2017 sari.komulainen@ysao.fi