Yhteiset tutkinnon osat

Yhteiset tutkinnonosat

 • Yhteiset tutkinnon osat ovat nimensä mukaisesti opintoja, jotka sisältyvät kaikkiin ammatillisiin perustutkintoihin. Näiden yhteydessä hankitaan ja vahvistetaan taitoja, joita tarvitaan kaikissa ammateissa ja arkielämässä. Työelämän edustajat arvostavat näitä taitoja vähintään yhtä paljon kuin ammatillista osaamista.

 

 • Yhteiset tutkinnonosta sisältyvät kaikkien ammatillista perustutkintoa suorittavien opintoihin; opiskelijan ikä tai tutkinnon suoritustapa eivät vaikuta opintojen sisältöihin.

 

 • Lukio-opinnot tai ammatillisten opintojen yhteydessä hankittu osaaminen voidaan tunnustaa osaksi näitä opintoja.

 

 • Yhteisten tutkinnon osien kokonaisuus koostuu kaikille pakollisista opinnoista (26 osp) sekä valinnaisista opinnoista (9 osp). Kokonaislaajuus on siis kaikilla 35 osp.

 

 • Kaikille pakolliset tutkinnon osat:

 

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp
  • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen äidinkielellä, suomi, 4 osp
  • Viestintä ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä, ruotsi, 1 osp
  • Viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä, englanti, 3 osp
  • Toiminta digitaalisessa ympäristössä, 2 osp
  • Taide ja luova ilmaisu, 1 osp

 

 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 6 osp
  • Matematiikka ja matematiikan soveltaminen, 4 osp
  • Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen, 2 osp

   

 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen, 9 osp
  • Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen, 2 osp
  • Työelämässä toimiminen, 2 osp
  • Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet, 1 osp
  • Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta, 1 osp
  • Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen, 2 osp
  • Kestävän kehityksen edistäminen, 1 osp

   

 • Pakolliset yhteisten tutkinnon osien opinnot suoritetaan ensimmäisenä opiskeluvuotena. Opintoja toteutetaan sekä erillisinä oppiaineiden tunteina että yhdistettynä ammatillisten aineiden opintoihin (integrointi). Myös verkko-opintoja voi sisältyä suorituksiin.

 

 • Valinnaiset yhteisten tutkinnon osien opinnot koostuvat yllä mainittujen opintojen valinnaisten osaamistavoitteiden sisällöistä. Opinnoista on koottu valmiiksi erisisältöisiä paketteja, nk. YTO-polkuja, joista opiskelija valitsee itselleen sopivimman.

 

 • Valinnat tehdään ensimmäisen opiskeluvuoden puolivälissä ja ne toteutetaan toisen opiskeluvuoden aikana.

 

 • Lisätietoa opintojen sisällöistä ja osaamisvaatimuksista löytyy kunkin tutkinnon perusteista (linkki alla).
Päivitetty: 21.6.2018 sari.komulainen@ysao.fi