Vakuutusturva

Kaikki opiskelijamme on vakuutettu yksikön opetussuunnitelman mukaisessa toiminnassa sattuvien tapaturmien varalta.

Lakisäätäinen tapaturmavakuutus kattaa työn opetuksessa sekä työssäoppimisen jaksoilla sattuneet tapaturmat

 

Opiskelijoiden vakuuttaminen/IF Vahinkovakuutus Oy

Lakisääteinen tapaturmavakuutus
Nykymuotoinen opetus tapahtuu lisääntyvästi työntekoon verrattavissa olosuhteissa, joihin liittyy tavallista teoriaopetusta suurempi tapaturmavaara. Tällaiseen opetukseen liittyvät tapaturmat ja ammattitaudit korvataan koulutuksen tai opetuksen järjestäjän ottamasta opiskelijatapaturmalain (1318/2002) mukaisesta tapaturmavakuutuksesta. Työhön rinnastettavia ovat ne käytännön opetuksen, työssäoppimisjakson ja työharjoittelun tunnit, joilla työsuorituksen johdosta on olennainen tapaturmavaara. Oppilaalle tai opiskelijalle vamman tai sairauden aiheuttaneen tapaturman korvaamisesta säädetään opiskeluun liittyvissä työhön rinnastettavissa olosuhteissa syntyneen vamman tai sairauden korvaamisesta annetussa laissa, joka tuli voimaan vuoden 2003 alussa.

Lain mukaan korvausta maksetaan tapaturmasta, joka aiheuttaa vamman tai sairauden
- ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (630/1998)
- ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/1998)
- ammattikorkeakouluopinnoista annetun lain (255/1995)
- yliopistolain (645/1997)
- perusopetuslain (628/1998), lukuun ottamatta esiopetusta, perusopetukseen valmistavaa ja vuosiluokkia 1-6 sekä
- lukiolain (629/1998) mukaiseen koulutukseen osallistuvalle henkilölle.

Edellytyksenä tapaturman tai ammattitaudin korvaamiselle on, että tapaturma tai ammattitauti on sattunut opetussuunnitelman tai tutkintoperusteiden mukaisessa opiskelulle ominaisissa olosuhteissa opiskelijan osallistuessa työhön rinnastettavaan käytännön opetukseen, näyttötutkintoon, työssäoppimisjaksoon, työharjoitteluun tai perusopetuksessa työelämään tutustuttamiseen oppilaitoksessa tai muussa koulutuksen tai opetuksen järjestäjän taikka oppilaitoksen ylläpitäjän osoittamassa paikassa. Tapaturma korvataan myös silloin, kun se on sattunut siirryttäessä välittömästi oppilaitoksesta tai asunnosta koulutuksen tai opetuksen järjestäjän osoittamaan työharjoittelu- tai työssäoppimispaikkaan, työelämään tutustuttamispaikkaan taikka näyttötutkinnon suorittamispaikkaan oppilaitoksen ulkopuolelle tai takaisin. Normaalit päivittäiset koulumatkat asunnolta oppilaitokseen ja takaisin eivät kuulu korvauksen piiriin.

Työvoimapoliittinen koulutus on vakuutettu lakisääteisessä tapaturmavakuutuksessanne
Työvoimapoliittiseen koulutukseen osallistuvien oppilaiden lakisääteisen tapaturmavakuutuksen on velvollinen järjestämään koulutuspalvelujen tuottaja. Työvoimaviranomaisella ei ole vakuuttamisvelvollisuutta. Työvoimapoliittisessa koulutuksessa olevien tapaturmaturva on laajuudeltaan sama kuin työntekijöiden (laki julkisesta työvoimapalvelusta 1295/2002). Vakuutus kattaa tapaturmat, jotka sattuvat itse opiskelussa ja opiskeluun liittyvissä olosuhteissa. Näitä ovat esimerkiksi koulumatkat, urheilu-, liikunta- ja välitunnit.

Työsuhteeseen perustuva koulutus
Työsuhteen aikana tapahtuva koulutus kuuluu työnantajan lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piiriin jos työnantaja maksaa koulutusajalta palkkaa. Esimerkkeinä tästä ovat työajalla pidetyt, työnantajan kustantamat kurssit ja oppisopimuskoulutus. Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen perusteella korvataan tapaturmat samoin perustein kuin työntekijöillekin. Esimerkiksi matkat kotoa koulutuspaikkaan ja takaisin sisältyvät vakuutusturvaan. Korvattavuuden edellytyksenä on, että tapaturma sattuu virallisen koulutusohjelman aikana. Kurssien vapaa-ajalla sattuvat tapaturmat korvataan vain, jos työnantaja on ottanut erillisen vapaa-ajan vakuutuksen työntekijöilleen

Harrastusluontoinen opiskelu
Työajan ulkopuolella tapahtuva harrastusluonteinen opiskelu on vapaa-aikaa. Vakuuttamisvelvollisuutta ei tällöin ole työnantajalla eikä oppilaitoksella. Vapaa-ajan opiskelua ovat esimerkiksi ompelu-, käsityö- ja liikuntakurssit sekä kieltenopiskelu.

Ryhmätapaturmavakuutus
Lakisääteistä työtapaturmavakuutusta täydentää oppilaille tehty vapaaehtoinen ryhmätapaturmavakuutus. Vakuutus on voimassa opetussuunnitelman mukaisessa toiminnassa sekä tähän liittyvillä välittömillä matkoilla. Vahingoittuneen tulee ensin itse maksaa kustannukset, hakea niistä mahdolliset Kela-korvaukset jollei hoitolaitoksella ole mahdollisuutta vähentää niitä heti maksettaessa.

Ryhmätapaturmavakuutus/Kerhotoiminta
Vakuutettuna ovat koulun vapaa-ajan toimintaan osallistuvat henkilöt.
Vakuutus on voimassa valvotun kerhotoiminnan sekä tähän liittyvien välittömien matkojen aikana.
Vahingoittuneen tulee ensin itse maksaa kustannukset, hakea niistä mahdolliset Kela-korvaukset jollei hoitolaitoksella ole mahdollisuutta vähentää niitä heti maksettaessa.

Työharjoittelijavakuutus, Laaja vastuu
Vakuutuksen kohteena on harjoitteluyrityksen omistama, sen hyödyksi käyttämä tai muutoin sen hallussa oleva omaisuus tai kolmannelle osapuolelle aiheutunut henkilö- ja esinevahinko. Vakuutuksesta korvataan vahinko joka on ollut yllättävä ja ennalta arvaamaton. Vakuutus on kuitenkin toissijainen ja siitä korvataan vahinko, jos sitä ei korvata muusta vakuutuksesta. (liikennevakuutus, kasko, harjoitteluyrityksen vastuu- ja omaisuusvakuutus)
Vakuutuksen kohteena ei ole vakuutuksenottajan (oppilaitos) tai oppilaan oma omaisuus.
Opiskelija rinnastetaan harjoittelupaikan omiin työntekijöihin ja harjoittelupaikan ottamat vakuutukset ovat ensisijaisia.

Matkavakuutus
Oppilaat on vakuutettu koulutuskuntayhtymän virkamatkavakuutuksessa.
Vakuutus kattaa työ- ja virkamatkat sekä lyhytaikaisilla enintään 6 kuukautta kestävillä opiskeluun liittyvillä matkoilla (esim. oppilasvaihto, työharjoittelu). Vakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa.
Vakuutusmäärät
- Hoitokulut ilman yläraja
- Pysyvä tapaturman aiheuttama haitta 16 819 €
- Tapaturman aiheuttama kuolemantapaus 16 819 €
- Matkatavarat 1 000 €, ei omavastuuta
- Matkavastuu 84 100 €, omavastuu 168 €
- Matkaoikeusturva 8 410 €, omavastuu 15 %, vähintään 504 €

Oppisopimusopiskelijat
Oppisopimusopiskelijoiden vakuutusturva lähijaksolla oppilaitoksessanne: ratkaisevaa on se, maksaako heidän oma työnantajansa palkkaa myös koulutuspäiviltä. Jos maksaa, silloin opiskelija kuuluu oman työnantajansa lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piiriin myös koulutuspäivinä.
Jos taas koulutuspäivät eivät ole opiskelijalle palkallisia, kuuluu hän on silloin oppilaitoksen lakisääteiseen tapaturmavakuutukseen: tilanteesta riippuen (käytännön työhön rinnastettavassa toiminnassa kuten esim. trukki-harjoituksissa harjoitusvarikolla) tai vapaaehtoisen ryhmätapaturmavakuutukseen (esim. teoriatunnilla).

Ulkomaalaiset opiskelijat
Ulkomaalaiset opiskelijat: Vaihto-opiskelijoiden opiskelu suomalaisessa oppilaitoksessa ei perustu lakisääteisen tapaturmavakuutuksessa mainittuihin lakeihin, sillä he suorittavat tutkintoaan ulkomaalaisessa oppilaitoksessa. He eivät siis kuulu koulutuskuntayhtymän ottamaan lakisääteisen työtapaturmavakuutuksen eikä vapaaehtoisen ryhmätapaturmavakuutuksen piiriin vaan heillä pitäisi olla omat vakuutukset.
Ulkomaalaisen opiskelijan, joka ei ole EU-kansalainen tai heihin rinnastettava, on hankittava oleskelulupa jos opinnot Suomessa kestävät yli kolme kuukautta.

Päivitetty: 30.1.2015 sari.komulainen@ysao.fi