Opiskelijoiden oikeudet ja velvollisuudet

Etusivu / Suomeksi / Info / Opiskelijan, huoltajan ja opintoihin ohjaavan info / Opiskelijoiden oikeudet ja velvollisuudet

Opiskelijalla on opiskeluoikeus sen jälkeen, kun hänestä on tehty opiskelijaksi ottamispäätös. Opiskelijan opiskeluoikeus päättyy, kun hän on suorittanut sen tutkinnon tai tutkinnon osan, johon hänet on otettu opiskelijaksi, tai kun hänet on katsottu eronneeksi.

Opiskelijalla on oikeus väliaikaisesti keskeyttää opiskeluoikeutensa siksi ajaksi, kun hän on suorittamassa asevelvollisuutta, siviilipalvelusta tai naisten vapaaehtoista asepalvelusta, tai, jos hän saa sairausvakuutuslain  mukaista sairauspäivärahaa tai äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa. Lisäksi opiskeluoikeus voidaan opiskelijan pyynnöstä väliaikaisesti keskeyttää muusta perustellusta syystä.

Päätoimisessa perustutkintokoulutuksessa ja valmentavassa koulutuksessa opiskelijalla on oikeus maksuttomaan ateriaan sellaisina päivinä, joina opiskelijan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma edellyttää opiskelijan läsnäoloa koulutuksen järjestäjän osoittamassa koulutuspaikassa (ei koske oppisopimuskoulutuksen, työvoimakoulutuksen tai henkilöstökoulutuksen opiskelijoita).

Opintojen alussa opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jota päivitetään koko opiskelun ajan ja jossa määritellään myös opintojen suorittamistapa. Perustelluista syistä (esim. samanaikaiset MAHIS -opinnot) HOKS:ssa voidaan sopia yksilöllisestä opinto-ohjelmasta ja -tavasta.

Opiskelijan velvollisuutena on osallistua henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti opetukseen sekä näyttöihin ja muuhun osaamisen osoittamiseen. Poissaoloille pitää olla perusteltu syy.

Opiskelijan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti.

Opiskelijalla on vaitiolovelvollisuus. Hänen on pidettävä salassa työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa saamansa tiedot samalla tavoin kuin vastaavissa tehtävissä työskentelevien työntekijöiden ja viranhaltijoiden on toimittava.  Myös oppilaitosympäristössä opiskeltaessa opiskelija voi saada tietoonsa asioita, jotka kuuluvat vaitiolovelvollisuuden piiriin (esim.opiskelijoiden tuottamat palvelut yrityksille tai yksityishenkilöille).

Poissaolot

Ennalta tiedossa oleva syy
Jos opiskelija joutuu olemaan pois ennalta tiedossa olevan syyn vuoksi, hänen tulee pyytää lupa poissaololle. Lupa 1 tunnista - enintään 3 päivän kestävään poissaoloon pyydetään vastuuohjaajalta. Yli 3 päivän kestoiseen poissaoloon tarvitaan lupa koulutusjohtajalta tai koulutuspäälliköltä. Pidempi poissaolo merkitään aina muutoksena myös HOKS:aan. Muutoksessa kirjataan poissaolon aika ja syy, poissaolon ajalta suorittamatta jääneet opinnot ja suunnitelma siitä, miten ne jatkossa opiskellaan. Alaikäisen poissaolopyynnössä tulee aina olla huoltajan hyväksyntä.

Sairaus
Opiskelijan sairastuessa poissaolosta ilmoitetaan vastuuohjaajalle ensimmäisenä poissaolopäivänä. Työpaikalla järjestettävän koulutuksen aikana ilmoitus tehdään työpaikkaohjaajalle ja työpaikalla järjestettävästä koulutuksesta vastaavalle opettajalle. Oman lapsen sairastuessa on oikeus 1 - 3 vuorokauden poissaoloon lapsen hoidon järjestelyjä varten. Yli kolme päivää kestävästä sairauslomasta on toimitettava lääkärin tai terveydenhoitajan todistus tai muu luotettava selvitys. 

Muu merkittävä syy, joka estää opiskelun
Poissaolosta ja sen syystä ilmoitetaan ensimmäisenä poissaolopäivänä vastuuohjaajalle. Työpaikalla järjestettävän koulutuksen aikana ilmoitus tehdään sekä työpaikkaohjaajalle että työpaikalla järjestettävästä koulutuksesta vastaavalle opettajalle 
HUOM! Autokoulua suorittavalta luvalliseksi poissaoloksi hyväksytään ainoastaan kirjalliseen kokeeseen ja ajokokeeseen tarvittavat ajat.

Poissaolojen seuranta 
Opiskelija vastaa itse poissaolojen selvittämisestä.  Jos opiskelijalla on luvattomia tai toistuvia poissaoloja, niihin puututaan välittömästi ja ollaan yhteydessä alaikäisen opiskelijan huoltajaan. Tavoitteena on löytää ja käynnistää sellaiset tukitoimet, jotka mahdollistavat opiskelun jatkumisen. Tarvittaessa asia käsitellään monialaisessa asiantuntijaryhmässä ja SORA-toimielimessä. Opettajat kirjaavat poissaolot reaaliaikaisesti WILMAan. Opiskelun täytyy olla päätoimista, jotta on oikeutettu opintotukeen. Jos opintotukeen oikeuttavaa määrää opintosuoritteita ei kerry (4,5 osp/kk), oppilaitos on velvollinen lähettämään opintotuen valvontailmoituksen KELA:lle. Kela voi periä takaisin aiheettomasti maksetun opintotuen ja asumislisän takautuvasti. 

poissaolot 2.jpg 

 


Päivitetty: 4.7.2018 riitta.turpeinen@ysao.fi