Ohjaus ja (erityinen) tuki

Ylä-Savon ammattiopistolla on tarjolla monenlaista tukea opiskelijan opintojen etenemisen turvaamiseksi. Lähinnä opiskelijaa oleva henkilö on vastuuohjaaja, joka aiemmin oli nimeltään ryhmänohjaaja. Lisäksi läheisesti opiskelijan kanssa työskentelee opinto-ohjaaja ja kaikki  opiskelijaa opettavat opettajat.

Muita ammattilaisia opiskelijan tukena ovat mm. erityisopettajat, kuraattorit, hyvinvointiohjaaja, opiskeluhuollon ohjaaja, opintosihteerit, työhönvalmentajat, asuntolanohjaajat, terveydenhoitajat, koulupsykologi ja koululääkäri. Lisäksi opiskelijan tukena ovat hänen omat tukiverkostonsa kuten vanhemmat, huoltajat ja omaiset sekä YSAO:n ulkopuoliset yhteistyökumppanit kuten nuorisotyö, etsivä nuorisotyö, TE-toimisto, terveydenhoitopalvelut (tärkeänä myös ennalta ehkäisevät palvelut kuten ehkäisevä päihdetyö), Ohjaamo, maahanmuuttoneuvojat, KELA, yritykset, toiset oppilaitokset, sosiaalitoimi, kuntien työllisyyspalvelut, seurakunnat ja poliisi. YSAOn ohjausmalli..JPGOpiskelija laatii vastuuohjaajan kanssa henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman eli HOKSin, johon kirjataan millaista tukea ja ohjausta opiskelija tarvitsee opintojen aikana. Koulupsykologi voi olla selvittämässä oppimiseen liittyviä vaikeuksia ja sopivia tukitoimia. Erityisopettajakoulutuksen saaneet opettajat, voivat suunnitella yhdessä muiden opettajien kanssa opiskelijalle yksilöllisesti sopivia tapoja opiskella. Oppimista on mahdollista tukea esimerkiksi lisäohjauksella, erilaisilla oppimateriaaleilla tai tekemällä asioita enemmän käytännössä kuin teoriassa. Ylä-Savon ammattiopistolla työskentelee työhönvalmentajia ja hyvinvointiohjaaja. Työhönvalmentajat ovat opiskelijoiden tukena erityisesti silloin, kun  opiskelija on siirtymässä työelämään joko työpaikalla järjestettävän koulutuksen tai opintojen päättövaiheen yhteydessä. Työhönvalmentajat voivat toimia opiskelijoiden tukena myös oppilaitoksessa opintojen aikana. 

Opiskelijalla on oikeus erityiseen tukeen, jos hän oppimisvaikeuksien, vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi tarvitsee pitkäaikaista tai säännöllistä erityistä oppimisen ja opiskelun tukea. Erityisellä tuella tarkoitetaan opiskelijan tavoitteisiin ja valmiuksiin perustuvaa suunnitelmallista pedagogista tukea sekä erityisiä opetus- ja opiskelujärjestelyitä. Erityisopiskelijaksi ottamisesta tehdään erillinen päätös ja ennen sen laatimista kuullaan aina opiskelijan itsensä lisäksi alaikäisen opiskelijan huoltajia. Perustutkinnossa osaamisen arviointia on mahdollista mukauttaa tai poiketa perustutkinnon perusteiden mukaisista ammattitaitovaatimuksista tai osaamistavoitteista. 

Ohjauksen ja tuen sekä erityisen tuen osalta lisätietoja voi kysyä opiskelijan vastuuohjaajalta ja opinto-ohjaajilta.

 
Päivitetty: 9.10.2018 sari.komulainen@ysao.fi