Osaamisen osoittaminen ja arviointi

Opiskelija osoittaa osaamisensa näytössä käytännön työtehtävissä työpaikalla järjestettävän koulutuksen yhteydessä tai oppilaitoksen aidoissa työympäristöissä. Osaamista arvioidaan vertaamalla sitä arvioitavan tutkinnon ammattitaitovaatimuksiin ja osaamistavoitteisiin

Näytöt suunnitellaan yksilöllisesti tutkinnon osittain yhdessä vastuuohjaajan, työelämän edustajan ja opiskelijan kanssa. Näyttöä voidaan täydentää esimerkiksi suullisella haastattelulla tai kirjallisilla tehtävillä, jos ei ole mahdollista käytännön työtä tekemällä osoittaa riittävän kattavasti työn perustana olevan tiedon hallintaa. Näytön kesto vaihtelee sen mukaan, millaisesta tutkinnon osasta on kyse ja millaista osaamista osoitetaan.

Osaamisen arvioinnin toteuttavat ja arvioinnista päättävät kaksi arvioijaa, koulutuksen järjestäjän edustaja (opettaja) ja työelämän edustaja. Työelämän edustaja voi olla työnantaja tai työntekijä.

Ammatillisen perustutkinnon osaaminen arvioidaan käyttäen asteikko 1 – 5. Arvosanat 1 -2 ovat tyydyttäviä, arvosanat 3 ja 4 ovat hyviä ja arvosana 5 kiitettävä.

Ammatillisen perustutkinnon yhteisten tutkinnon osien osaaminen arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty, mutta yhteisten tutkinnon osien osa-alueista annetaan arvosana asteikolla 1 – 5.

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa osaaminen arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

Ammatilliseen koulutukseen valmentavassa koulutuksessa koulutuksen osien osaaminen arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty. Jos valmentavaan koulutukseen sisältyy ammatillisen perustutkinnon tutkinnon perusteiden mukaisia tutkinnon osia tai yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, sovelletaan arviointiin arviointiasteikkoa 1 – 5.

Suunnitelma näyttöjen toteuttamisesta ja aikataulusta kirjataan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan (HOKS).

Lisätietoja:

Näytöt ja osaamisen arviointi

kolme ihmistä3.jpg

 

 


Päivitetty: 7.8.2018 sari.komulainen@ysao.fi