Henkilökohtaistaminen

Mitä henkilökohtaistaminen tarkoittaa?

Se tarkoittaa sitä, että opintojen suunnittelussa ja toteutuksessa otetaan huomioon jokaisen opiskelijan elämäntilanne, aikaisemmin hankittu osaaminen, todetut oppimistarpeet ja työssä oppimisen mahdollisuus. Ohjaustilanteissa, jotka ovat keskustelutilanteita vastuuohjaajan ja muiden opettajien kanssa, valitaan opiskelijalle parhaiten soveltuvat koulutuksen järjestämismuodot, oppimisympäristöt, opetus- ja arviointimenetelmät ja ohjaustoimet. Henkilökohtaistamisessa kartoitetaan ammatillisen osaamisen taso ja opiskeluvalmiudet sekä otetaan huomioon myös erilaisesta kulttuuri- ja kielitaustasta tai muusta syystä kuten luki- ja kirjoitushäiriöistä mahdollisesti johtuvat erityistarpeet.

Ammatillisen osaamisen kartoittamisessa selvitetään opiskelijan jo olemassa oleva osaaminen riippumatta sen hankkimistavasta. Ammatillisen osaamisen tunnistamisessa käytetään erilaisia menetelmiä mahdollisimman monipuolisesti. Henkilökohtaisessa haastattelussa selvitetään opiskelijan aikaisemmat opinnot, työkokemus sekä mahdollinen alaan liittyvä harrastuneisuus. Opiskelijalla jo olemassa oleva osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan. Opiskelijan ei tarvitse opiskella asioita, jotka jo osaa. Osaamisen voi osoittaa heti käytännön työtilanteissa, ns. näytöissä.

Opintojen henkilökohtaistamisella varmistetaan kaikkien opiskelijoiden opintojen yksilöllisyys (pt, at ja eat) riippumatta siitä suoritetaanko opinnot oppilaitosmuotoisesti, koulutussopimuksella, oppisopimuksella tai tutkintotavoitteisena työvoimakoulutuksena. Jokainen opiskelija saa tarvitsemansa palvelun ja ohjauksen omien osaamistavoitteidensa saavuttamiseksi ja tutkinnon tai sen osan suorittamiseksi. Henkilökohtaistamisella turvataan siten opiskelijan tarpeista lähtevä yksilöllinen ja joustava opintopolku.

Henkilökohtaistamisessa laaditaan Wilmaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Suunnitelman tekee ja päivittää vastuuohjaaja yhdessä opiskelijan ja tarvittaessa huoltajan/laillisen edustajan ja työpaikan edustajan tai muiden tahojen kanssa. Vastuuohjaaja hyödyntää erityisen tuen asiantuntijan, opinto-ohjaajan ja tarvittavien opettajien asiantuntemusta laatiessaan HOKS:a. HOKS tehdään heti opintojen alussa ja ehdottomasti aina ennen koulutus- tai oppisopimuksen solmimista. HOKS:a päivitetään säännöllisesti ja aina tarvittaessa vähintään tutkinnon osittain tai jaksoittain. Suoritettavan tutkinnon tai tutkinnon osan perusteet määrittävät HOKS:n laadintaa. Urasuunnitelma laaditaan ja päivitetään osana HOKS:a.

 

Henkilökohtaistamisen suunnittelu ja suunnitelman ylläpitäminen (ID 27287).jpg

 Lisätietoja:

Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017

Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta 673/2017

http://minedu.fi/henkilokohtaistaminen

Video: Yksilölliset opinnot ammatillisessa koulutuksessa

http://minedu.fi/tyopaikalla-oppiminen

http://www.oph.fi/kehittamishankkeet/ammatillisen_koulutuksen_reformi

http://minedu.fi/amisreformi

 

Päivitetty: 7.8.2018 sari.komulainen@ysao.fi