Teollinen internet

Projektin nimi

Tuotantolähtöisen opetuksen kokonaisuuden hallinta teollisen internetin avulla

Kesto

1.1.2015 - 31.8.2017

Budjetti

kehittäminen 94 252 € ja investointi 371 600 €

Rahoittaja

Pohjois-Savon liitto

Hankepäällikkö

Riina Huttunen, 0400 793 129, riina.huttunen@ysao.fi

PSL_EU_vipuvoimaa.jpg 
Hankkeen keskeiset tavoitteet:

 

Pohjois-Savossa on asetettu vuosien 2014-2020 kone- ja energia-alan yhdeksi kehitys-teemaksi tuotannollisen kyvykkyyden parantaminen sekä teollisuutta, TKI-toimintaa ja koulutusta tukevat ympäristöt ja kehittäjäverkostot. Erityisesti kansainvälisillä markki-noilla toimivilla tai kansainvälistymään pyrkivillä pk-yrityksillä on tavoitteena parantaa tuottavuuttaan ja kilpailukykyään simuloinnin avulla. Simulaatiot ovat yksi työkalu te-hokkuuden saavuttamiseksi. Simulaatio yhdistettynä joustavaan tuotantosolun tuotteen vaihtamisominaisuuteen ja tuotannon hallintaan voi olla huomattava merkitys pienten, laadullisesti hyvien tuotteiden tuotantosarjojen tuotantoon. Tämän hankkeen tavoittee-na on erityisesti tuotannon ja toimitusketjun ohjauksen kehittäminen, eli työsolujen, tuo-tantolinjastojen ja toimitusketjujen simuloinnin kehittäminen.

Hankkeessa kehitetään nykyaikainen, innovatiivinen tuotantoympäristö, joka on sekä fyysinen että virtuaalinen oppimis- ja kehitysympäristö kone- ja metallialan opiskelijoi-den sekä pk-yritysten käyttöön. Ylä-Savon ammattiopistolla käytössä olevaa koneis-tuskeskusta, kappaleenkäsittelyrobotteja sekä koordinaattimittalaitetta täydennetään uudella työstökoneella ja teollisen internetin ohjelmistoilla. Lisäksi hankitaan keskitetty

työkalujärjestelmä sekä työkalujen saattojärjestelmä. Tuotantosolusta tehdään rajapin-tojen avulla yhteen toimiva, niin tuotannollisessa kuin virtuaalisessa mallissakin.

Virtuaalinen malli on digitaalinen versio tuotannollisesta solusta, jossa voidaan simuloi-da aidon oloisesti koneen ohjelmointi sekä käyttöympäristössä tapahtuvat muutokset. Virtuaalinen ympäristö mahdollistaa tuotannon ja tuotekehityksen simuloinnit, koneiden ohjelmoinnit etänä sekä vähentää pk-yrityksen välittömiä investointitarpeita.

Simuloinnin avulla säästetään materiaaleja ja energiaa. Testausvaiheessa hukataan erilaisten koeajojen ja laatuvirheiden vuoksi materiaaleja, ja kaikki hukattu materiaali taas lisää logistiikan tarvetta. Lisäksi simuloinnilla voidaan vähentää koneiden tyhjä-käyntiä, mikä vähentää energian tarvetta.

 

Kohderyhmä:

Kone- ja metallialan pk-yritykset

Ammatillisen koulutuksen opettajat ja opiskelijat

Ammattikorkeakoulun henkilöstö ja opiskelijat

 

Päivitetty: 19.1.2018 pia.jalkanen@ysao.fi