TeknoStePS2018

TeknoStePS2018

Kesto

1.3.2015 - 30.6.2017

Budjetti

1 312 466 €, josta Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän osuus 300 382 €

Rahoittaja

Etelä-Savon ELY -keskus

Hankepäällikkö

Hankepäällikkö Riina Huttunen, 0400 793 129, riina.huttunen@ysao.fi

     VipuvoimaaEU_2014_2020_.jpg             EU_ESR_FI_vertical_20mm_.jpg

 

TeknoStePS2018 - Pohjois-Savon valmistavan teollisuuden ja sitä palvelevan liiketoiminnan osaamisen
kehittämishanke
on Pohjois-Savon valmistavaan teollisuuteen suunnattu osaamisen kehittämishanke. Hankkeen
toteuttajina toimivat Savon koulutuskuntayhtymä, Savonia-ammattikorkeakoulu Oy ja Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä.

Kohderyhmä

Hankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat maakunnan valmistavan teollisuuden ja sitä palvelevan liiketoiminnan
yritykset ja niiden henkilöstö sekä maakunnan ammatillisten oppilaitosten ja ammattikorkeakoulun henkilöstö ja
hankkeessa mukana olevat opiskelijat. Välillisiä kohderyhmiä ovat yllä mainittujen oppilaitosten opiskelijat


Tavoitteet

TeknoStePS2018 - Pohjois-Savon valmistavan teollisuuden ja sitä palvelevan liiketoiminnan osaamisen
kehittämishankkeen tavoitteena on:
1. Uuden teknologian hyödyntäminen Pohjois-Savon valmistavan teollisuuden ja sitä palvelevan liiketoiminnan
yrityksissä, tutkimuksessa ja koulutuksessa
2. Toimialan osaamisen lisääminen niin yrityksissä kuin oppilaitoksissa
3. Koulutusorganisaatioiden resurssien tehokas käyttö
4. Uuden kilpailuedun ja kasvun mahdollistaminen monialaisissa verkostoissa
5. Koulutuksen kehittäminen
6. Toimialan vetovoiman vahvistaminen

Hankkeen käynnistyttyä siihen muodostetaan viisi teemaryhmää, joissa on hankkeen toteuttajien ja yritysten edustus.
Koulutus- ja kehittämispanokset kohdistetaan näihin teemoihin.

Teemaryhmät ovat:
Tuotteiden ja tuotannon kehittäminen
Robotiikan soveltaminen piensarjatuotantoautomaation kehittämisessä
Hitsausteknologia ja – automaatio
Energiateknologian osaamisen kehittäminen
Toimialan vetovoimaisuuden kehittäminen

Ryhmät työstävät kukin oman teemansa kehittämiskohteista hankkeessa toteutettavia toimenpiteitä, joita ovat yhteiset kehittä-mishankkeet yritysten kanssa ja teemaan liittyvät koulutukset, joihin osallistuu sekä yritysten että oppilaitosten henkilöstöä. Oppilaitosten opiskelijat osallistuvat mahdollisuuksien mukaan kehittämishankkeisiin. Oppilaitosten oppimisympäristöistä luodaan yhteinen rekisteri, josta ilmenee oppimisympäristön kone- ja laitekanta sekä mahdollisuudet oppimisympäristöjen käyttöön tutkimuksessa, tuotekehityksessä ja koulutuksessa. Rekisteristä tiedotetaan toimialan yrityksille ja muille näiden ympäristöjen potentiaalisille käyttäjille. Oppilaitosten yhteistyötä oppimisympäristöjen yhteiskäytössä tehostetaan. Hankkeessa hyödynnetään aiemmin tehtyjä osaamispääoman kartoituksia ja sovitaan niiden yhteiskäytön pelisäännöistä.

TeknoStePS2018-hankkeella luodaan yrityksille mahdollisuuksia parantaa kilpailukykyään ja luodaan edellytyksiä
yritysten liiketoiminnan kasvulle. Hankkeen tuloksena yritysten ja oppilaitosten yhteistyö kehittyy. Myös oppilaitosten
keskinäinen yhteistyö monipuolistuu ja hanke mahdollistaa oppilaitosten osaamisen kehittymisen vastaamaan
paremmin elinkeinoelämän tarpeita.

Hankkeen lyhyen aikavälin vaikutukset:
- Yritysten kasvava työvoiman tarve voidaan tyydyttää nopeammin ja paremmin
- Oppilaitosten kyky vastata yritysten nopeasti uusiutuviin osaamistarvevaatimuksiin paranee
- Uudet teknologiat ja niiden osaaminen saadaan yritysten käyttöön joustavasti

Hankkeen pitkän aikavälin vaikutuksia ovat mm.:
- Yritysten kilpailukyky, kasvu ja kannattavuus paranevat
- Toimialan osaavan työvoiman saatavuus paranee
- Oppilaitosten ja yritysten yhteistyö lisääntyy ja tiivistyy
- Toimintamalli osaamisen siirtämiseksi koulutusorganisaatioiden ja yritysten kesken
- Uusien hitsausmenetelmien osaamisen haltuunotto ja jalkauttaminen yrityksiin
- Oppilaitosten yhteistyön kehittyminen – osaamisen yhteiskäyttö

Päivitetty: 19.1.2018 pia.jalkanen@ysao.fi