Tehoa Robotiikasta


Tehoa Robotiikasta

Rahoituslähteet:
Pohjois-Savon ELY-keskus (ESR toimintalinja 3)
Älykäs Tuotantosolu (EAKR) –hankkeen toimeenpanon tukeminen

Projektin kesto: 1.1.2014 - 31.12.2014

Kokonaisbudjetti: 48 938 euroa

Yhteyshenkilö / t:
Kehitysjohtaja Niina Puumalainen, Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä
puh. 0400 793 026
niina.puumalainen@ysao.fi

Hankekoordinaattori Petri Lehikoinen
puh. 040 1778 598
petri.lehikoinen@ysao.fi  

Hankkeen tausta ja tarve

Savonia AMK:ssa on tehty vuonna 2011 selvitys, miten Ylä-Savon alueen yritysten tuotannollista kehittämistä voidaan parantaa. Tutkimuksessa saatiin kokonaistehokkuuden OEE-tuloksien keskiarvoksi 44.56 %, joka on vain reilut puolet tavoitearvosta. Keskiarvotuloksen mukaan kaikissa tuotantomuodoissa tarvitaan kehitystyötä. Tuloksien pohjalta alueellinen ja tuotannollinen kilpailukyky ei ole paras mahdollinen.

Älykäs Tuotantosolu (EAKR) -hankkeessa on kehitetty innovatiivisia tuotantomenetelmiä, joiden avulla teknologiayritysten tuottavuus ja kannattavuus kasvaa, ja näin ollen yritysten tehokkuus toimialallaan paranee. Teknologia-alan yrityksissä robotiikkaan liittyvä osaaminen on kuitenkin vielä puutteellista, eikä hankintavaiheessa osata huomioida kaikkia tuotannon tehostamiseen liittyviä laatu- ja rajapintakysymyksiä. Tarvemäärittely ja hankintojen tekninen määrittely on koettu haastavaksi. Laiteinvestointeja ei siksi ole lähdetty tekemään, ja tuotannon kehittäminen ei ole edennyt toivotulla tavalla. Yritykset ovat toivoneet hankittujen laitteiden tiimoilta koulutusta ja testausmahdollisuuksia, jotta omat investoinnit voitaisiin tehokkaasti ja taloudellisesti toteuttaa.

EAKR-hankkeessa hankitun robottisolun laitteistojen käyttöönotossa on tullut esille mm. se, että ammatillisen koulutuksen kone- ja metallialan opetussuunnitelmissa robottisolun osaaminen ei ole kovinkaan merkittävässä roolissa. Tämä opetuksen kehittäminen on kuitenkin keskeistä alueen yritysten osaavan työvoiman saatavuuden turvaamisessa. Osaamisen kehittäminen koskee myös ammatillisen koulutuksen opettajia.

Hankkeen kuvaus


Hanke rakentuu kahden hankitun laitteen käyttöönoton ympärille:
- Koordinaattimittalaitteen käyttöönotto: koulutuspäivät (alustava aikataulu maaliskuu 2014)
   o osallistujia 60 henkilöä
- Siirrettävä robotiikkayksikkö tuotantoympäristöön
   o ohjeistus robotiikan hankintaan ja käyttöönottoon


Kohderyhmät ja hyödynsaajat
 

Pääkohderyhmät:
• Teknologia-alan oppilaitokset, opettajat ja opiskelijat
• Teknologia-alan yritykset

Keskeiset toimenpiteet

Projektin toimenpiteet jakautuvat kahteen päävaiheeseen:
1. Mittauskoulutus tuotannon laadun kehittämisessä:
- mittaustarpeiden määrittely
- koordinaattimittalaitteen ja muiden mittalaitteiden tuomat mahdollisuudet
- koulutuksen sisältöjen suunnittelu
- koulutuksen toteutustapojen suunnittelu
- koulutuspäivien toteuttaminen
- palautteiden kerääminen ja analysointi
- koulutusmateriaalien julkaisu

Alustavan suunnitelman mukaan 2 koulutuspäivää, osallistujia 60 henkilöä

2. Siirrettävän robottiyksikön testaus
- yrityksen tuotannonkehittämisen tarpeen määrittely
- robotiikan siirron suunnittelu
- teknisten mahdollisuuksien ja rajapintojen määrittely
- siirrettävän robottisolun testaus
- testauksen arviointi
- dokumentoidun työn työstäminen ohjeistukseksi
- robotiikan hankinnan ja käyttöönoton ohjeistuksen julkaisu


Projektin toteutusstrategia

Hanke toteutetaan Ylä-Savon alueella. Hankkeen kokonaishallinnoinnista vastaa Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä, joka vastaa hankkeen hallinnoinnista.


Kustannukset ja rahoitus

Hankkeen kokonaisbudjetti on yhteensä 48 938 euroa. 


Rahoittajia:
131274_OPH_hankelogo.jpgEakr.jpg   eu_sosiaalirahasto_pieni_logo.jpg   vipuvoimaaEU_.gif
   ELY_LA01_Logo___FI_B____RGB.JPG


Päivitetty: 29.1.2015 sari.komulainen@ysao.fi