TATU Tartu tutkintoon

Projektin nimi

TATU -Tartu tutkintoon -hanke

Kesto

21.11.2014 - 31.12.2015

Budjetti

60 000 €

Rahoittaja

Opetushallitus

Hankevastaava

Terttu Kortelainen, terttu.kortelainen@ysao.fi, 0400 793 374


TATU - Tartu tutkintoon

tatu_logo_pieni.jpg


Toteuttajataho: Savon koulutuskuntayhtymä (hallinnoija), kumppanit Seurakuntaopisto ja Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä
Projektipäällikkö: Seija Kärki, (etunimi.sukunimi@sakky.fi), p. 044 - 785 4842
Hanketoimijat YSAO:Terttu Kortelainen Iisalmi ja Sari Karvali Hingunniemi/ Kiuruvesi
Hankkeen www-osoite: tartututkintoon.wordpress.com

Läpäisyhankkeen keskeiset tavoitteet:
 
TATU – tartu tutkintoon! –hankkeen päätavoitteina ovat läpäisyasteen tehostaminen keskeyttämisalttiiden opiskelijoiden opintoihin kiinnittymistä tukemalla sekä alueellisten toimintakäytäntöjen luominen perusopintojen jälkeisiin opintoihin ohjautumiseen, kiinnittymiseen ja moniammatilliseen tukemiseen. Hankkeen keskeisimmät painopistealueet liittyvät opinto-ohjauksen ja opiskelijahuollon ennakoivien ja nykyistä yksilöllisempien toimintamallien kehittämiseen sekä uudenlaisten pedagogisten ratkaisujen ja opintopolkujen luomiseen niiden tueksi. Kolmantena painopistealueena on asuntolatoiminnan ja opiskelijoiden vapaa-ajantoiminnan tukemisen kehittäminen opintoihin kiinnittymisen turvaamiseksi.

Kuvaus keskeisistä sisällöistä
 
Hankkeeseen osallistuvilla koulutuksen järjestäjillä on erilaiset painopistealueet, jotka yhdessä tukevat hankkeen tavoitteiden saavuttamista. Toimintamallien rakentamisessa hyödynnetään koulutuksen järjestäjillä tai yhteistyökumppaneilla olemassa olevia käytäntöjä:

1) Opinto-ohjauksen ja opiskelijahuollon ennakoivat ja yksilölliset toimintamallit
Pilotoidaan kuntouttavaa työotetta ja avomuotoista varhaiskuntoutusta yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien kanssa. Opiskelijoille laaditaan osaksi opintoja yksilölliset kuntoutumis- ja opiskelupolut, joita tuetaan kuntoutusohjaajan ja avomuotoisen ryhmäkuntoutuksen menetelmillä
Kehitetään tiedonsiirtoa ja opiskelijan kokonaiskuntoutumista tukevia malleja oppilaitoksen ja opiskelijan muiden tukipalveluiden välillä

2) Pedagogiset ratkaisut ja joustavat opetusjärjestelyt
Opinto-ajan käytön joustavoittaminen niin, että ensimmäisen opintovuoden keskeisin tavoite on saada vahvistusta alavalintaan, omaan elämänhallintaan sekä opiskelukykyyn ja siten tukea opintoihin kiinnittymistä
Ryhmäytyminen opintoihin kiinnittymisen tukena
Henkilöstön huolenpitovalmiusvalmennus,
Tehostettu ohjaus yksilö-, oppilaitos- ja verkostotasolla
Työelämäpainotteinen oppiminen; kehitetään malli, jossa aikuisopiskelija mentoroi pääasiassa työpaikoilla tapahtuvaa tutkinnon suorittamista.

3) Opiskelija-asuntolatoiminta ja vapaa-ajan toiminta
Asumispalvelut arkielämän taitojen ja opintojen tukena –asumisvalmennus.

Läpäisyhankkeen keskeiset tuotokset

Hankkeessa luodaan alueellisia tehostetun ohjauksen ja opiskelijahuollon yhteistyörakenteita ja toimintamalleja sosiaali- ja terveystoimen, nuorisotyön, työpajojen ja oppilaitosten välille. Keskeistä on kehittää ja testata kuntouttavan työotteen ja eri hallintokuntien välisen yhteistyön mahdollisuuksia tukea opiskelijaa kokonaisvaltaisesti laajemmin kuin mihin perinteisesti HOJKS-menettelyllä on ylletty. Hankkeessa syntyy siihen osallistuvien paikkakuntien ja koulutuksen järjestäjien yhteinen opiskelijahuollon asiantuntijaverkosto sekä oppilaitosten alueelliset opiskelijahuollon verkostot ja palvelumallit opiskelijoiden käytettävissä olevista palveluista. Hankkeessa kehitetään ja otetaan käyttöön erilaisia malleja ja menetelmiä, mm. kuntouttavasta työotteesta, tehostetusta opinto-ohjauksesta, henkilöstön huolenpitovalmiusvalmennuksesta sekä oppilaitosten ja palveluntuottajien välisistä nivelvaihekäytännöistä. Hankkeessa kehitettyjä toimintamalleja siirretään jo hankkeen aikana siihen osallistuvien koulutuksen järjestäjien välillä.

Kohderyhmä

Ensisijaisena kohderyhmänä ovat peruskoulun jälkeiseen koulutukseen hakeutuvat ja opiskelupaikan saaneet nuoret, joiden elämänvaiheeseen liittyvä motivoitumattomuus ja mahdollinen opiskelukyvyttömyys vaikeuttavat jatko-opintoihin hakeutumista, siirtymistä sekä sinne kiinnittymistä ja joiden tukemiseen oppilaitosten nykyiset keinot ovat riittämättömiä. Toisena kohderyhmänä ovat oppilaitosten opetus-, ohjaus- ja opiskelijahuoltohenkilöstö sekä nuorten palveluverkostot.

Koulutuksen järjestämisalue/-alueet Hanke kohdentuu koulutuksen järjestäjien Iisalmessa, Kuopiossa ja Pieksämäellä sijaitseviin toimintayksiköihin ja niiden toimintaympäristöihin. Hankkeella on eri paikkakunnilla erilaiset painopistealueet, jotka yhdessä tukevat alueella nuorten opiskelukuntoa ja toisen asteen opintoihin kiinnittymistä tukevaa työtä

Ohjausyhteistyö_uimarata.pdf


Rahoittajia:

131274_OPH_hankelogo.jpgEakr.jpg   eu_sosiaalirahasto_pieni_logo.jpg   vipuvoimaaEU_.gif  
ELY_LA01_Logo___FI_B____RGB.JPG


Päivitetty: 14.1.2016 tuija.kokkonen@ysao.fi