SENNI

SENNI
sosiaalialan työllistämis- ja tuotekehitysprojekti Green Care menetelmin


Projektin hallinnoija:

Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampus, Biotieteiden laitos

Osatoteuttajat:
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä
Savon koulutuskuntayhtymä

Rahoituslähteet:
Pohjois-Savon ELY-keskus

Toimintalinja 1:
Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektin kesto:
1.8.2011 – 31.12.2013

Kokonaisbudjetti:

Yhteensä 448 000 euroa.

• Pohjois-Savon ELY 380 800 € (85 %)
• Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä budjetti 79 966 €
omarahoitus 11 597 € (14,5 %)

Yhteyshenkilöt:

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä:

Luonnonvara-alan hankekoordinaattori
Riina Huttunen
0400 793 129
riina.huttunen@ysao.fi

Projektisuunnittelijat:

Leena Rimpiläinen
hevostalous/Hingunniemi
0400 793 134
leena.rimpilainen@ysao.fi

Outi Jäntti
luonnonvara-ala/Peltosalmi
0400 799 837
outi.jantti@ysao.fi
Tausta:

Green Care toimintamuotona on verrattain tuttua Euroopassa ja maaseudun ja sosiaalipalvelujen yhdistäminen ei Suomessakaan ole täysin uutta; maatilat ovat historian saatossa paikanneet monin eri tavoin julkista sosiaali- ja terveydenhoitoa. Ulkomaisista Green Care – toiminnoista voi saada hyviä malleja Suomeenkin toteutettavaksi.
Creen Care-toimintana on kuitenkin nykyisellään uutta ja siksi tuotteistamiseen ja vaikuttavuuden mittaamiseen tarvi-taan konkreettisia hankkeita.

Keskeiset tavoitteet:

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä suunnittelee ja toteuttaa Creen Care koulutuspaketit yhdessä hankkeen muiden toteuttajien kanssa. Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän osalta koulutus painottuu eläinten hoitoon, käyttäytymiseen ja hyvinvointiin ns. seuralaiseläinten ja toisaalta hevosten osalta. Sosiaalialan koulutusosuudesta vastaa projektiin pal-kattava projektityöntekijä YTM Ulla Miettinen. Koulutus suunnataan Creen Care -yrittäjille ja yrittäjiksi aikoville ja henkilöt valitaan koulutukseen henkilökohtaisen haastattelun perusteella ja heille laaditaan heidän taustansa ja koke-muksensa huomioiva henkilökohtainen opetussuunnitelma.
Koulutuspaketti toteutetaan kahtena lukuvuonna siten, että koulutuspaketin erilliset osasuoritukset voidaan suorittaa toisistaan riippumattomassa järjestyksessä lukuvuoden aikana. Koulutuspakettien sisältöä päivitetään ja kehitetään jatkuvasti koulutuksesta saatavan palautteen ja myös hankkeen muiden kohderyhmien palautteen mukaisesti.

Kohderyhmät:

Hankkeen ensisijainen kohderyhmä ovat alueen luonnonvara-alan yritykset ja yrittäjät, joiden nykyiseen toimintaan Green Care tuo uusia mahdollisuuksia. Toinen kohderyhmä ovat syrjäytymisvaarassa olevat 16–25 vuotiaat nuoret sekä yli 65 vuotiaat kotihoidontuen piirissä olevat vanhukset. Kolmantena kohderyhmänä voidaan nähdä myös kun-nat, joiden terveys- ja hoivapalveluihin Green Care-toiminnalla on vaikutusta.

Välillisiä hyödynsaajia:

Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten ja kotihoidontuen piirissä olevien vanhusten lähiomaiset ja/tai omaishoitajat, joiden arjessa jaksamiseen Green Care-toiminnalla on välillinen vaikutus. Luonnonvara-alalla jo toimivat yrittäjät ja yrittäjiksi aikovat, joille Green Care-toiminta koulutuksen kautta tuo uusia toimintamahdollisuuksia laajentaa toimin-taansa uudelle, perinteisistä luonnonvara-alojen ammateista, mutta niitä hyödyntävälle toiminnalle. Lähihoitajat ja lähihoitajiksi opiskelevat, joiden työnkuvaan Green Care-toiminta voi tulla mukaan yhtenä uutena hoiva- ja toiminta-muotona.

Tulokset:

Projektissa pyritään kehittämään uusia, konkreettisia toimintamalleja GC-avusteisten hyvinvointipalvelujen tuotteis-tamiseksi sekä käynnistetään GC-perusteinen koulutusohjelma. Hankkeessa olevien nuorten ja vanhusten yksilöllistä muutoksen edistymistä seurataan ja arvioidaan mm. käytettävissä olevin menetelmin vaikuttavuuden arvioimiseksi.

Projektin toteutusalue:

Projekti toteutetaan Pohjois- Savon maakunnan alueella.Rahoittajia:
131274_OPH_hankelogo.jpgEakr.jpg   eu_sosiaalirahasto_pieni_logo.jpg   vipuvoimaaEU_.gif  
ELY_LA01_Logo___FI_B____RGB.JPGLiitetiedostot
SENNI tiivistelmä 2011.pdf (51,6 kB) 2.12.2011 13.14
Päivitetty: 29.12.2014 tuija.kokkonen@ysao.fi