Reaktioketju
Projektin nimi

Reaktioketju -projekti, Pohjois-Savon naisyrittäjät kehittymisen voimavarana

Kesto

1.5.2005 – 31.12.2007

Kokonaisbudjetti

Kokonaisbudjetti on 1 263 200 €

Rahoittajat

EU-ja valtioKunnat EQUAL-yhteisöaloiteohjelmasta (ESR) Pohjois-Savon TE-keskus

Hankekuvaus

Reaktioketju-projektin tarkoituksena on saada aikaan myönteisten reaktioiden ketju, joka johtaa naisten yritystoiminnan lisääntymiseen (myös ei perinteisillä aloilla), naisyrittäjien osaamisen ja ammattitaidon ajantasaistamiseen ja uusien liiketoimintakonseptien löytämiseen. Projektilla haetaan ratkaisua työn ja perheen yhteensovittamiseen ja naisyrittäjien työssä jaksamisen lisäämiseen. Projekti kehittää myös toimintamallia, jolla kunnat voisivat edistää alueensa naisyrittäjyyttä ja aktivoida toimivia naisyrittäjiä osallistumaan alueen elinkeinotoiminnan kehittämistyöhön ja tutustuttaa heidät poliittisiin päätöksentekoprosesseihin. Projektissa tehtävän tutkimuksen kautta on mahdollista saada tietoa osaamisvajeista, yrittäjyyden esteistä ja luopumisen riskitekijöistä. Näihin tutkimuksiin perustuvien tulosten pohjalta suunnitellulla koulutuksella ja kehittämistyöllä voidaan edistää pitkäaikaista yrittäjyyttä ja tukea naisyrittäjien jaksamista. Projektin toiminnassa hyödynnetään kansainvälisiä kokemuksia naisyrittäjyyden edistämisessä.

Kohderyhmät

1. nuoret yrittäjyyttä suunnittelevat naiset

2. toimivat, erityisesti ikääntyvät, naisyrittäjät ja heidän puolisonsa

3. sukupolven vaihdostilanteessa olevat yrittäjät (naiset ja miehet).

Tavoitteet

Nuorten naisten yritystoiminnan edistäminen, myös ei perinteisillä naisten aloilla
Naisyrittäjien ammattitaidon ja liiketoimintaosaamisen ajantasaistaminen ja kehittäminen sekä toimialakohtaisen verkottumisen tukeminen hyödyntäen kansainvälistä yhteistoimintaa
Yrittäjyyden ja perhe-elämän yhteensovittaminen sekä ikääntyvien naisyrittäjien   työssä jaksamisen edistäminen
Yritysten toiminnan jatkuvuuden takaaminen sukupolvenvaihdostilanteissa
Naisyrittäjien tukipalveluiden parantaminen ja vaikutusmahdollisuuksien lisääminen alueen kehittämistyössä
Tutkimustiedon tuottaminen naisten yritystoiminnasta
Yrittäjien kansainvälistymisvalmiuksien ja kansainvälisen yritysyhteistyön lisääntyminen
Reaktioketjun toimintatapa

1. Kehittämisrenkaat

1.1 Kehittämisrengas toiminnan tavoitteet ja toimintatapa

kehittää toimialakohtaisia verkostoja
vahvistaa yrittäjien substanssi- ja liiketoimintaosaamista
lisätä toimivien ja potentiaalisten yrittäjien välistä yhteistyötä
jatkajien löytäminen eläkkeelle jääville yrittäjille
hiljaisen tiedon siirtäminen ikääntyviltä yrittäjiltä nuoremmille
uusien liiketoimintamallien löytäminen ja uusien markkinoiden avaaminen
Kehittämisrenkaitten toimintaan voi yrittäjien lisäksi osallistua myös yritysten henkilökuntaa ja toimialan yritystoiminnasta kiinnostuneita opiskelijoita ja työttömiä. Jos toimialakohtaisen kehittämisen ja verkostoitumisen kannalta on tarkoituksenmukaista, voi kehittämisrengastoimintaan osallistua myös miesyrittäjiä. Ammatillisen koulutuksen ja työelämän yhteyksiä vahvistetaan ottamalla kehittämisrenkaisiin siihen halukkaita ko. toimialan opettajia. Renkaitten perustamisesta aktivoivat alueen yrittäjäyhdistykset ja niitä tukevat omilla koulutus- ja toimialoillaan Savonia -ammattikorkeakoulu, Pro Agria Pohjois-Savon Maatalouskeskus ja Ylä-Savon Ammattiopisto. Toimintaa koordinoi projektipäällikkö.

2. Yrittäjän tukitoiminnot

2.2 Perheen ja työn yhteensovittaminen sekä työhyvinvoinnin kehittäminen ja työkyvyn ylläpitäminen

Henkisen ja fyysisen kunnon kohottamista koskevaa toiminta (koulutukset, vertaistuki)

Naisyrittäjien puolisoiden kannustaminen tukemaan puolisoaan yrittäjänä toimimisessa

Yrittäjän sijaispalvelumallin käyttöönotto ja sijaisten kouluttaminen

2.2   Resurssikeskustoiminta

Projektin toimipiste muodostaa samalla naisyrittäjien resurssikeskuksen, joka tarjoaa yritysneuvonta- ja tukipalveluita naisten omilla ehdoilla kaikille asiasta kiinnostuneille naisille. Resurssikeskus toiminta jatkuu Iisalmen Naistentalossa ja se pyritään käynnistämään myös Kuopiossa.

Resurssikeskus toimii valtaistamisen periaatteella: Naisia kannustetaan ottamaan vastuu omasta elämästään ja toimeentulostaan ja tuetaan työn ja perheen yhteensovittamisessa. Resurssikeskus toimii myös naisyrittäjien aseman vahvistamisessa innostamalla heitä ottamaan osaa alueen elinkeinoelämän kehittämistyöhön.

Tavoitteena on saada aikaan naisyrittäjyyden edistämisen toimintamalli, joka huomioi parhaalla mahdollisella tavalla naisten tarpeet yritysten perustamisessa ja yritystoiminnan kehittämisessä.

3. Tutkimus ja koulutus

Projektin edellä mainittuihin osatoimintoihin liittyy tutkimus ja koulutus. Tietämys naisyrittäjistä on vielä liian vähäinen. Naisyrittäjiin kohdistuvan tutkimuksen kautta on mahdollista saada tietoa osaamisvajeista, yrittäjyyden esteistä ja luopumisen riskitekijöistä. Koulutusta suunnitellaan hankkeeseen osallistuvien yrittäjien tarpeiden perusteella.

Kuopion yliopiston Minna Canth – instituutin tehtävänä on  vastata hankkeeseen sisältyvän koulutuksen ja tutkimuksen koordinoinnista ja toteuttamisesta yhteistyössä yliopiston tiedelaitosten  ja Koulutus- ja kehittämiskeskuksen kanssa.

Kehittämiskumppanuudet

Equal-aloitteessa työskentelyn perustekijänä on kehittämiskumppanuus (DP), jossa työskennellään yhdessä teema-alalla ja tuodaan yhteen asiaankuuluvat osapuolet, joilla on asiaan liittyvää kokemusta. Kehittämiskumppanuuksien kautta etsitään, testataan ja hyväksytään uusia ratkaisuja

Reaktioketju-projektin kehittämiskumppanit

Iisalmen yrittäjänaiset ry

Kuopion yrittäjänaiset ry

Savon yrittäjät ry

Iisalmen yrittäjät ry

Kuopion yrittäjät ry

Kuopion yliopiston Minna Canth Instituutti

Kuopion yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Pohjois-Savon Maaseutukeskus Pro Agria

Savonia ammattikorkeakoulu

Iisalmen kaupunki

Sonkajärven kunta

Vieremän kunta

Ylä-Savon Kehitys Oy

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä (Hankkeen hallinnoija)

Kansainvälinen yhteistyö

kansainväliset koulutustilaisuudet ja opintomatkat

parhaiden kansainvälisten käytäntöjen hyödyntäminen naisyrittäjyyden edistämisessä

yrittäjyyden koulutusmalli nuorille naisille

kansainvälinen yrittäjyysleiri opiskelijoille

yrittäjien kansainvälinen verkostoituminen

tutkimustiedon vaihto kansainväliseen kumppanuuteen osallistuvien partnereitten välillä

Kansainväliset kehittämiskumppanit

Kansainvälinen yhteistyösopimus I ME WE Innovative, managerial, entrepreunial women in Europe on solmittu kahdeksan kumppanin välille.

Empowering Female entrepreneurs, Markant, Bryssel (Belgian flaaminkielisten yrittäjänaisten yhdistys)

Reseau Diane, Union des Classes Moyennes, Liege, Belgia

Management with personal style, HK Service Kööpenhamina, Tanska

Profile, Center for Entrepreneurship, Århus,Tanska

Proyecto Dime, Mancomunidad Intermunicipal de Horta Sud, Torrent, Espanja

Articuler les temps de vier pour l’activite des femmes en Cotes d’Amor Conseil
Général des Cotes d’Amor, Saint-Brieuc, Ranska

Value of Difference, Universita Camerino, ItaliaYhteyshenkilö

Projektipäällikkö Terhi Majamaaa

puh. 0400 793 149

terhi.majamaa@ysao.fi

Päivitetty: 16.7.2020 minttu.harju@ysao.fi