MAHIS plus

  

Projektin nimi:  
Ylä-Savon toisen asteen koulutuksen kehittämistä koskeva yhteistyö hanke - Mahis+

Projektin hallinnoija: 

Kiuruveden kaupunki

Osatoteuttajat: 

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä, Savon koulutuskuntayhtymä, Iisalmen kaupunki, Lapinlahden kunta, Vieremän kunta, Sonkajärven kunta ja Keiteleen kunta

Rahoituslähteet: 

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
 
Projektin kesto:  1.1.2010 - 30.6.2012
  
Kokonaisbudjetti: Yhteensä 307 800 euroa.

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän osuus
- toimintakulut n. 34 416 euroa

Yhteyshenkilöt: 

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä, projektisihteeri Pia Turunen
 pia.turunen@ysao.fi
 0400 799 838
 

Tausta:  

Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta (169/2007) sekä lait kuntajakolain muuttamisesta (170/2007) ja varainsiirtoverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta (171/2007) annettiin 9.2.2007. Lait tulivat voimaan 23.2.2007. Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta on määräaikainen ja voimassa vuoden 2012 loppuun. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen tavoitteena on luoda kuntien vastuulla oleville palveluille riittävän vahva rakenteellinen ja taloudellinen perusta. Tavoitteena on, että palvelujen järjestäminen ja tuottaminen on turvattu myös tulevaisuudessa. Tarkoituksena on lisätä kuntien välistä yhteistoimintaa. Opetustoimen osalta lähtökohtana on, että koulutuksen järjestäjät itse tekevät päätökset ratkaisuista, joilla palvelukykyä vahvistetaan. Opetusministeriön ehdottamien ratkaisuehdotuksien ohella kysymykseen voi tulla muita ratkaisuja.

Lukiokoulutuksen järjestäminen on kunnallinen tehtävä. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen puitelain mukaisesti kuntarajat ylittävää yhteistyötä on lisättävä lukioiden kesken ja yhteistyötä on laajennettava lukion ja ammatillisen koulutuksen välillä. Kunnilla ei ole lakisääteistä velvollisuutta ammatillisen perusopetuksen järjestämiseen. Kunnat kuitenkin osallistuvat lakisääteisesti ammatillisen kustannusten maksamiseen. Puitelain mukaan "kunnan tai yhteistoiminta-alueen, jolla on ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (630/1998) mukainen ammatillisen perus-opetuksen järjestämislupa, asukasmäärän on oltava vähintään noin 50 000. Lain mukaan kuntien on ryhdyttävä toimenpiteisiin mainitun väestöpohjavaatimuksen toteuttamiseksi tekemällä kuntaliitoksia ja perustamalla kuntien yhteistoiminta-alueita.
 
Keskeiset tavoitteet: 

Turvata tasa-arvoiset, laadukkaat ja monipuoliset koulutusmahdollisuudet kaikille Ylä-Savon alueen nuorille asuinpaikasta riippumatta sekä löytää keinot ja yhteistoiminta-muodot, jolla päätavoite voidaan toteuttaa.


Kohderyhmät:

Kohderyhmänä ovat hankkeeseen mukaan tulevien kuntien, lukioiden ja koulutus-kuntayhtymien rehtorit, sivistystoimenjohtajat, opettajat ja opinto-ohjaajat, perus-opetuksen oppilaanohjaajat sekä kunnissa toimivien yritysten ja julkisyhteisöjen edustajat.

Välillisiä hyödynsaajia: 

Välillisesti kohderyhmänä ovat alueen nuoret ja oppilaitoksissa opiskelevat opiskelijat.


Tulokset:  

Lukioiden, ammatillisen koulutuksen ja yritysten yhteistoimintamallin avulla turvataan nuorten opiskelumahdollisuudet omassa kotikunnassaan lukiokoulutuksen osalta ja omalla seudulla ammatillisen koulutuksen osalta. Oppilaitosten vahva yhteistyö mahdollistaa joustavien opintopolkujen rakentamisen myöhempiin opintoihin sekä takaa opetuksen riittävän laajuuden ja hyvän laadun kaikissa alueen oppilaitoksissa.

Projektissa kehitetään myös joustavia opintopolkuja kolmannen asteen opintoihin. Tavoitteena on vahvistaa MAHIS-verkostosta saatujen kokemusten pohjalta yhdistelmäopintoja ja sitä kautta myös hakeutumista ammatillisesta koulutuksesta ammattikorkeakouluun ja yliopistoon.


Projektin toteutusalue: 

Toiminta-alueena on Ylä-Savon alueen ammatillinen - ja lukiokoulutus.

                    

 

Päivitetty: 29.1.2015 tuija.kokkonen@ysao.fi