LOISTE


Projektin nimi: Laadun kehittämisen työkalut ammatillisessa koulutuksessa (LOISTE)

Rahoituslähteet: OPH, Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä

Projektin kesto: 18.12.2012 – 31.12.2013

Kokonaisbudjetti: 138 571 €, josta OPH:n osuus 100 000 € ja Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän osuus 12 357 €

Kohderyhmä: Koko henkilöstö

Projektin tavoitteet:
Hankkeessa kehitetään laadunhallinnan eri vaiheissa olevien koulutuksen järjestäjien työtä ammatillisen koulutuksen laatustrategian kehittämisessä ja toimeenpanossa Itä-Suomessa. Toimintajärjestelmän/laadunhallintajärjestelmän ylläpitämisen ja kehittämisen tavoitteena on varmistaa, että
- väheneviä resursseja kätytetään tehokkaasti
- päätöksenteko perustuu tosiasioihin
- asiakastyytyväisyyteen ja muiden sidosryhmien ja kumppaneiden tarpeisiin ja odotuksiin kiinnitetään ennakoivasti huomiota.
Hanke verkottuu Etelä-Savon Koulutus Oy:n koordinoiman laatustrategiahankkeen (Itä-Suomen LaStrada, laatustrategian kehittämishanke) kanssa. Ko. hankkeessa on mukana itäsuomalaisista ammatillisista oppilaitoksista Etelä-Savon ammattiopiston lisäksi Savon ammatti- ja aikuisopisto ja Ylä-Savon ammattiopisto, jälkimmäiset ilman rahoitusosuutta. Näin kaikki itäsuomalaiset suuret koulutuksenjärjestäjät ovat yhdessä pohtimassa laatustrategian toimeenpanoa, oppimassa toisiltaan ja toistensa kokemuksista.
Hanke perustuu kehittämispohjaiseen oppimiseen; tehdään kehittämistyötä, arvioidaan tuloksia omassa organisaatiossa ja arvioidaan muiden kokemuksia, parannetaan toimintaa. Ammatillisen koulutuksen laatujärjestelmänä on koko organisaation toimintajärjestelmä, jossa perustan muodostaa osaava, motivoitunut henkilökunta ja johto (johtamis- ja ohjausjärjestelmien ja organisaatiorakenteiden kehittäminen toimintamallia tukeviksi). Prosessit toimivat oikein ja tehokkaasti, talous ja resurssit ovat ohjauksessa ja huomio kohdistuu asiakkaiden ja sidosryhmien tarpeisiin. Organisaation ja toiminnan tasapainoiset mittarit ohjaavat tavoitteiden suunnassa. Kyselyt ja palautteet ja arviointien havainnot kirjataan, käsitellään ja hyödynnetään. Ohjeet ja asiakirjat tukevat oikein tekemistä ja varmistavat toiminnan tason.
Tässä hankkeessa tutkitaan, selvitetään ja kirkastetaan hankkeessa mukana olevien koulutuksenjärjestäjien
- laadun kehittämisen työkaluja ja menetelmiä. Kehitetään koulutuksen järjestäjän suoritetietoja ja tulostietoja kuvaavien mittareiden ja muiden tulosten saatavuutta ja esitystapaa (esim. sähköiselle työpöydälle) siten, että ko. tietoja on helposti ja havainnollisesti saatavilla ja otettavissa päivittäisjohtamisessa käyttöön
- selvitetään ja uudistetaan laadun hallintaan keskeisesti liittyvät koulutuksenjärjestäjän ydinprosessit ja osaprosessit
- selvitetään ja uudistetaan strategisia tavoitteita vastaavat mittarit (tulosten ja keinojen mittarit) ja yhdensuuntaistetaan ne
- tutkitaan, kehitetään ja parannetaan ennakoivat mittarit ja tulosmittarit ja varmistetaan niiden yhteensopivuus.

Tulokset:
Hankkeen tuloksina
-saadaan kehitettyä ammatillisen koulutuksen laadunhallinnan eri vaiheissa olevien koulutuksen järjestäjien laatutyötä uudelle tasolle
-saadaan otettua käyttöön nykyaikaisia laatutyötä tukevia ja havainnollistavia sähköisiä järjestelmiä
-lisättyä mukana olevien organisaatioiden koko henkilöstön laatutietoisuutta ja osaamista
-patrannettua prosesseja ja tiedonhallintaa.
Koulutuksen järjestäjän laatutyö näkyy asiakkaille ja sidosryhmille parantuneina palveluina.

Yhteistyötahot: Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Itä-Savon koulutuskuntayhtymä

Yhteyshenkilö:
Laatupäällikkö Teija Strandman, Ylä-Savon ammattiopisto, teija.strandman@ysao.fi, 040-8239913
Rahoittajia:
131274_OPH_hankelogo.jpgEakr.jpg   eu_sosiaalirahasto_pieni_logo.jpg   vipuvoimaaEU_.gif  
ELY_LA01_Logo___FI_B____RGB.JPG


Päivitetty: 8.9.2020 anttoni.virpi@ysao.fi