LEKA

POHJOIS-SAVON TEKNOLOGIATELOLLISUUSEN TUTKIMUS- JA TEKNOLOGIANSIIRTOVERKOSTO  - LEKA


Projektin hallinnoija:
 

Savonia - ammattikorkeakoulu


Osatoteuttajat:
 

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä, Savon koulutuskuntayhtymä ja Navitas Kehitys Oy


Rahoituslähteet

Pohjois-Savon liitto
 
Projektin kesto:  

1.1.2011 - 31.12.2013.
  
Kokonaisbudjetti: 

Yhteensä 2 598 240 euroa.

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän osuus
- toimintakulut 351 481 euroa
- omarahoitus 42 177 euroa


Yhteyshenkilöt: 

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä, projektikoordinaattori Jori Kortetjärvi
 jori.kortetjarvi@ysao.fi
 0400 792 817
 
Keskeiset tavoitteet:

LeKa-tutkimusverkoston tavoitteena on edistää suunnitelmallista yhteistyötä oppilaitosten ja yritysten kesken, kehittää teknologiansiirtoon tehokas tapa, edistää yritysten kehittymistä teknologioiden hyödyntäjinä sekä opetuksen kehittäminen.

Verkoston rakentaminen ja toiminta polkaistaan liikkeelle hankkeella, jonka keskeiset tavoitteet ovat:
1. Rakentaa tutkimusverkosto, joka pystyy tarjoamaan laadukasta ja kansainvälisesti merkittävää tutkimustoimintaa vaativiinkin tarpeisiin
2. Kehittää toimintamalli, jolla tutkimusverkosto koordinoi ja osallistuu alueen yritysten tutkimusprojekteihin ja tutkimustiedon jalkautukseen niihin
3. Kehittää toimintatapoja, joilla yritysten ja oppilaitosten yhteinen innovaatiopotentiaali voidaan hyödyntää paremmin
4. Vahvistaa Pohjois-Savon brändiä teknologiaosaajana
5. Kehittää oppilaitosten ja yritysten yhteistyömalli, joka ohjaa teknologian siirtoa, alan tutkimusta ja opetusta
6. Muodostaa avoin ja helppokäyttöinen tutkimustiedon ja koulutustarjonnan kanava alueen yrityksille ja oppilaitoksille
7. Edistää eri oppilaitosten opiskelijoiden ja henkilöstön yhteistyötä
8. Lisätä opiskelijoiden ja yritysten välistä kanssakäymistä
9. Muodostaa kriittisen massan ylittävä, korkeatasoinen osaaminen, jonka avulla tutkimusverkosto osallistuu kansallisiin ja kansainvälisiin tutkimusohjelmiin.


Kohderyhmät

Tutkimus-, koulutuksen kehitys ja yrityskehitystyössä kohderyhmänä ovat:
" Savonia ammattikorkeakoulu, teknologia- ja ympäristöalan osaamisalue
" Savon ammatti- ja aikuisopisto, tekniikan ja liikenteen ala
" Ylä-Savon ammattiopisto, tekniikan ja liikenteen ala sekä
" Navitas -kehitys Oy

Tutkimustyön ja teknologiasiirron osalta kohderyhmänä ovat pohjoissavolaiset teknologiateollisuuden yritykset ja erityisesti toimitusverkostot.

 
Projektin toteutusalue

Projekti toteutetaan Pohjois-Savon alueella. Toteuttajina ovat Savonia ammattikorkeakoulu, Savon ammatti- ja aikuisopisto.


Ylä-Savon ammattiopiston rooli LEKA-projektissa

Ylä-Savon ammattiopiston on keskeinen teknologiateollisuuden eri alojen kouluttaja ja kehittäjä Ylä-Savon alueella. YSAO on tehnyt pitkäjänteisesti töitä alueen yritysten kanssa ja saaneet aikaan merkittäviä tuloksia sekä opetuksen kehittämisessä että oppilaitos-yritysyhteistyön toteuttamisessa. Yhtenä merkittävänä alueellisena tuloksena eri toimijoiden hyvästä yhteistyöstä on EducaWorks Oy oppimistehdas.
 
Ylä-Savon ammattiopiston rooli LEKA -kehittämisprojektissa on Ylä-Savon alueen teknologia-alan kehittämistoiminnan koordinointi yhdessä Savonia-ammattikorkeakoulun kanssa. LEKA -projektin myötä Ylä-Savoon luodaan tutkimusyksikkö, joka sijoitetaan EducaWorks Oy:n yhteyteen sijoitettavaan teknologia-alan kehittämisyksikköön. Tähän yksikköön on tarkoitus sijoittaa myös muita teknologia-alan kehittämishankkeita ja sitä voidaan käyttää myös metalli-alan opetushenkilöstön täydennyskoulutusyksikkönä.

Tutkimusyksikön keskeinen painopiste on teknologia-alan ja oppilaitosten välisten tietojärjestelmäyhteistyön kehittäminen (ERP, PDM, CRM, sekä muut tulevaisuudessa esiin nousevat järjestelmätarpeet) sekä verkostoyhteistyön kehittäminen teknologia-alan yritysten tarpeiden mukaisesti. Erityistarpeena huomioidaan pienempien teknologia-alan yritysten mahdollisuus osallistua tuotannon tietojärjestelmien kehitys- ja tutkimusyhteistyöhön, koska yleensä heidän mahdollisuutensa osallistua (sekä taloudelliset reunaehdot että osaaminen) ovat heikommat kuin suuremmilla yrityksillä.

Ylä-Savon ammattiopisto palkkaa projektiosiossaan tuotantotoiminnan sähköisiin tietojärjestelmiin erikoistuneen projekti-insinöörin, jonka päävastuualueena on em. toiminnan kehittäminen. YSAO:n projektikoordinaattorin tehtäviin kuuluu LEKA hankkeen Ylä-Savon alueen toiminnan kokonaiskoordinointi ja kytkeminen muihin alueellisiin kehittämishankkeisiin. Tätä toimintaa tehdään vahvassa yhteistyössä Savonia ammattikorkeakoulun eri yksiköiden kanssa.

LEKA-hanke tukee Ylä-Savon ammattiopiston strategiaa, jossa yhtenä keskeisenä painopisteenä on vahva elinkeinoelämän ja oppilaitosten yhteistyö. Samalla hanke tukee EducaLearn ja Rautaa rajoitta -projektien toteuttamista eikä toimi päällekkäin näiden kanssa.

Ylä-Savossa toimivan tutkimusyksikön keskeiset toimijat tulevat olemaan Ylä-Savon ammattiopisto, Savonia -ammattikorkeakoulun Teknologia- ja ympäristöalan Iisalmen toimipiste sekä EducaWorks Oy. Tärkeänä osana alueellisen tutkimusyksikön toiminnassa tapahtuu käytännön teknologian siirtoa ja jalkauttamista yrityksiin. Tutkintoon johtavassa koulutuksessa yksikkö toimii opiskelijoiden käytännön työn suorituspaikkana ja eri asteiden opiskelijoiden (2. aste, amk, yliopisto) kohtauspaikkana. Niiden kautta kanavoituvat myös yritysten asiantuntemustarpeet ja kehitysprojektien aiheet Leka-tutkimuskeskukseen, joka verkostonsa kautta hankkii kuhunkin tehtävään parhaan asiantuntemuksen. Alueellinen tutkimusyksikkö voi tarjota tiloja tutkimuslaitosverkoston kautta tuleville tutkijoille ja asiantuntijoille.


Rahoittajia:
131274_OPH_hankelogo.jpgEakr.jpg   eu_sosiaalirahasto_pieni_logo.jpg   vipuvoimaaEU_.gif  
ELY_LA01_Logo___FI_B____RGB.JPG


 

Päivitetty: 29.12.2014 tuija.kokkonen@ysao.fi