Kestävä talliympäristö

Etusivu / Suomeksi / Info / Kehittämispalvelut / Projektien esittelyt / Kestävä talliympäristö

KESTÄVÄ TALLIYMPÄRISTÖ

Rahoituslähteet:

Pohjois-Savon ELY-keskus

Toimintalinja 3:

Alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristön parantaminen

Projektin kesto:
1.4.2011 – 30.6.2013

Kokonaisbudjetti:

Yhteensä 699 500 euroa.
• Pohjois-Savon ELY 427 850 € (61 %)
• Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä omarahoitus 271 650 € (39 %)

Yhteyshenkilöt:

Projektipäällikkö Riina Huttunen
0400 793 129
riina.huttunen@ysao.fi

Tausta

Hevosala on Suomessa yhä edelleen kasvava ala. Uusia talleja rakennetaan ja vanhoja rakennuksia saneera-taan talleiksi. Tallit rakennetaan sinne, missä ihmisetkin ovat. Syntyy suuria hevoskeskittymiä. Tiedetään, että hevostalouden ympäristökuormitus saattaa olla riski sekä kiristynyt ja yhä edelleen kiristyvä ympäristölainsää-däntö asettaa hevosalan yrittäjille lisää haasteita. Toimimaton lantaketju aiheuttaa merkittäviä riskejä hevostiloil-la, koska tiedetään että lanta sisältää suuren määrän ravinteita. Hyödyntämättömät ravinteet ovat alttiita huuh-toutumaan. Suomen talleista noin 20 % ravitalleista 15 % ratsutalleista sijoittuu Itä-Suomeen (Suomen Hevostie-tokeskus ry, koulutustarvekartoitus).

Suomessa on 9 varsinaista hevostalouden opetusta tarjoavaa koulutilaa. Ylä-Savon ammattiopiston Hingunnie-men koulutila on Suomen toiseksi suurin oppilaitos, jonne hakeutuu opiskelijoita ympäri Suomea. Hingunniemen toimipisteessä annetaan toisen asteen hevostalouden ammatillista koulutusta sekä ammattitutkintoihin valmista-vaa muuta koulutusta. Tilalla käy runsaasti ulkopuolisia vierailijoita erilaisten kurssi- ja kilpailutoiminnan johdosta. Hingunniemen tiloissa harjoitetaan myös hevostietokeskuksen tutkimustoimintaa, siellä toimii hevosklinikka-, se-kä valmennustestausyksikkö. Oppilaitoksen koulutila on nykyaikainen hevosalan mallitila, josta haetaan ja saa-daan alan viimeisintä tietoa ja taitoa niin käytännöstä kuin tutkimuksista.

Ylä-Savon ammattiopiston Hingunniemen koulutila sijaitsee Kiurujärven rannassa vesiensuojelullisesti haastaval-la paikalla. Niemessä sijaitseva tila asettaa haasteita myös rajallisen kokonsa vuoksi. Ylä-Savon ammattiopiston Hingunniemen koulutilalla olevien n. 70 hevosen arvioidaan tuottavan lantaa yhteensä noin 840 m3/vuodessa.
Hingunniemen koulutilan arvion mukaan vettä kuluu noin 2100 m3/vuosi.


Keskeiset tavoitteet:

Hankkeen pitkäaikaisina tavoitteina ovat energiaomavaraisuuden kasvattaminen sekä energiatehokkuuden ke-hittäminen hevostalleilla.

Hankkeen lyhytaikaisina tavoitteina ovat:

- Hevostallien vesien puhdistusjärjestelmien selvittäminen
- Hevostallien vesien kierrätysjärjestelmien selvittäminen
- Lannan lämmön talteenoton hyödyntämisen selvittäminen sekä lämpöenergian talteen ottaminen ja uudelleen käyttö talliympäristössä
- Lannan lämmönoton sekä vedenkierrätysjärjestelmän yhteensovittamisen selvittäminen
- Hevostallien sisäilman hallinnan selvittäminen (energia)
- Hevostallien energiatehokkaiden valaistusratkaisujen selvittäminen

Kohderyhmät:

Hankkeen kohderyhmiä ovat:
- hevosalan yritykset
- neuvontajärjestöt
- ympäristöviranomaiset
- hevosalan opetusta tarjoavat oppilaitokset

Välillisiä hyödynsaajia:
- ympäristöteknologiaa kehittävät yritykset
- kunnat
- maatilat, jotka pohtivat hevostallien rakentamista sekä hevosalan yritystoimintaan ryhtymistä

Vaikutukset ja tulokset

Projektin toimenpiteet keskittyvät seuraaviin yhdeksään päävaiheeseen:

1. Hevostallien pesuvesien puhdistusjärjestelmien kehittäminen
2. Hevostallien pesuvesien kierrätysjärjestelmien kehittäminen
3. Lannan lämmön talteenoton hyödyntämisen kehittäminen
4. Hevostallien lämmityksen ja jäädyttämisen energiatehokkuuden kehittäminen
5. Hevostallien energiatehokkaiden valaistusratkaisujen kehittäminen
6. Projektiryhmän muodostaminen ja työskentely
7. Valittujen toteutusvaihtoehtojen laatiminen ja toteutus
8. Saatujen tulosten analysointi ja johtopäätökset
9. Tulosten siirto hevosalan yrittäjille ja muille toimijoille.

Projektin arvioituna tuloksena on saada aikaan ”nollapäästötalli” eli talli joka toimii mahdollisimman energiate-hokkaasti ja vähäpäästöisesti. Konseptia voivat hyödyntää talli-investointeja tai -saneerauksia suunnittelevat he-vosalan yrittäjät, hevosalan oppilaitokset, viranomaiset sekä neuvontajärjestöt.

Projektin toteutusalue

Projekti toteutetaan Pohjois- Savon maakunnan alueella. Projektin hallinnoijana toimii Ylä-Savon koulutuskun-tayhtymä. Hanke tekee vahvaa yhteistyötä hevosalan yrittäjien sekä uutta teknologiaa kehittävien yritysten kanssa.Rahoittajia:
131274_OPH_hankelogo.jpgEakr.jpg   eu_sosiaalirahasto_pieni_logo.jpg   vipuvoimaaEU_.gif  
ELY_LA01_Logo___FI_B____RGB.JPG

Liitetiedostot
Päivitetty: 29.12.2014 tuija.kokkonen@ysao.fi