Hyvä elämä

HYVÄ ELÄMÄ -PROJEKTI

 

Projektin nimi

Hyvä elämä +45 –projekti, Hyvinvointipalveluiden tuotteistaminen ja kehittäminen Itä-Suomessa

 

Ohjelma

Tavoite1, Toimintalinja 4./ 4.4

 

Kesto

1.8.2006 – 31.12.2007

 

Kokonaisbudjetti

276 719 €

 

Rahoittajat

Pohjois-Savon liitto/EAKR
Ylä-Savon kunnat/Seuturaha

Ylä-Savon Ammattiopisto
Osallistuvat yritykset

 

Taustaa

 

Itä-Suomesta on puuttunut rakenteita ja toimintamalleja, jotka tehokkaasti yhdistäisivät eri toimialojen ja toimijoiden osaamista ja resursseja hyvinvointialan innovaatiotoiminnan vahvistamiseksi ja kehittämiseksi. Voimakas suhteellinen ikääntyminen ja palvelujärjestelmän kehittämistarpeet luovat luonnollisenkysynnän sekä realistisen kehittämisympäristön hyvinvointialan tuotteille ja palveluille. Myös hyvinvointiin liittyvät kansainväliset markkinat tulevat kasvamaan tulevaisuudessa.

 

Eri lähtökohdista olevien kumppaneiden sekä ajallisesti samaan aikaan menossa olevien teknologisten kehitystrendien (digi-tv, internet, sähköiset palvelut, call center –toiminta) yhdistäminen uudella tavalla avaa Itä-Suomelle uusia sekä taloudellisen että henkisen hyvinvoinnin mahdollisuuksia. Nyt rakennettava kumppanuusmalli tuo kaikille toiminnassa mukana olijoille mahdollisuuden aitoon win-win tilanteeseen, joka on perusedellytys toiminnan jatkumiselle myös projektivaiheen jälkeen. Kehittämisprojekti mahdollistaa verkoston ja tarvittavan teknologian kehittämisen nopeammin, tehokkaammin ja paremmalla laadulla kuin saman kokonaisuuden rakentamisen ilman kehittämisprojektia ja julkista tukea.

 

Hankekuvaus

 

Projektin aikana rakennetaan ja pilotoidaan vuorovaikutteisen yhteydenpidon ja palveluiden jakelun mahdollistava hyvinvointipalveluiden verkostoliiketoimintamalli. Osana tätä mallia rakennetaan ja pilotoidaan palveluiden jakamisessa ja markkinoinnissa tarvittava ohjelmallinen media-alusta/sovellus yhteensopivaksi mediapäätteessä nykyisin olevan tekniikan kanssa.

 

Tämä media-alusta yhdistää digi-tv:n, internetin, radio-ohjelmien, videoneuvottelun sekä erilaisten tilaus-/varausjärjestelmien ominaisuudet yhdeksi tuotteeksi. Pohjana tälle työlle käytetään KPY:n kehittämää ”uuden aallon” digisovitinta ja muita tarvittavia teknologioita.

 

Verkostoliiketoimintamallilla tarkoitetaan jo olemassa olevien sekä uusien hyvinvointipalveluja sekä näihin liittyviä palveluita tarjoavien toimijoiden yhteen liittäminen sekä teknisesti, että toiminnallisesti.

 

Tarkoituksena on käyttää jo olemassa olevia yritysten, kuntien ja kolmannen sektorin palveluita ja tuotteita, sekä kehittää myös täysin uusia tuotteita ja palveluita.

 

Projektin aikainen toiminta toteutetaan Pohjois-Savon alueella. Projektin jälkeen toimintaa on tarkoitus laajentaa koko Itä-Suomen alueelle ja pitkän tähtäimen tavoitteena on valtakunnallinen toiminta.

 

Projektin keskeinen toimijajoukko eli hyvinvointipalvelujen tuottajat haetaan mukaan projektiin Pohjois-Savon alueelta. Pilotit toteutetaan myös samalla alueella.

 


Kohderyhmät ja hyödynsaajat

 

Projektin keskeisinä kohderyhminä ovat Itä-Suomen alueella asuvat

- ikääntyvät, 45+ -vuotiaat hyvinvointipalveluita käyttävät henkilöt

- ikääntyneet, 65 -vuotiaat henkilöt

- heikkokuntoiset kotona asuvat henkilöt

- hyvinvointialan palvelutuottajat sekä muut alan yritykset

 

Tavoitteet

 

Projektin tavoitteena on rakentaa verkostomaista toimintaa käyttävä liiketoiminta-/palvelukonsepti, jolla voidaan tuottaa, levittää ja markkinoida ikääntyville 45+ -vuotiaille henkilöille tarkoitettuja hyvinvointipalveluita uudella innovatiivisella tavalla. Hyvinvointipalvelut käsitetään tässä laajamittaisesti kattaen terveydenhuollon, hoivapalvelujen, virkistyspalvelujen, kulttuurin ja matkailun eri palvelut.

 

Keskeinen tavoite on eri palvelujen järkevä yhdistäminen ja niiden saavutettavuuden parantaminen harvaanasutulla alueella. Osa palveluista voidaan toteuttaa puhtaasti etäpalveluina, joka edellyttää mm. sähköisen asioinnin kehittämistä sekä mediapäätteen mahdollistamaa videokuvan siirtoa asiakkaan ja palveluntuottajan välillä. Toisena keskeisenä tavoitteena on tuotteistaa em. palvelut ja teknologiset ratkaisut siten, että niitä voidaan siirtää ja myydä sekä muualle Suomeen että EU:n alueelle.

 

Määrälliset tavoitteet

 • pilotoida kehitettävä järjestelmä 60:llä ikääntyvällä henkilöllä Pohjois-Savon ja Etelä-Savon sekä Pohjois-Karjalan alueella.
 • verkostoida palvelukonseptiin 30 kpl hyvinvointipalveluja tuottavaa yritystä
 • 7 suoraa työpaikkaa
 • mukana olevien palveluyritysten liikevaihdon kasvu yrityksestä riippuen 10 – 50 %
 • uudet palvelutuotteet 20 kpl
 • levittää vuorovaikutteinen mediapääte kahden vuoden kuluessa projektin päättymisestä vähintään 12 000 kotitalouteen Itä-Suomen alueella.

Laadulliset tavoitteet

 • parantaa ikääntyvien ihmisten elämän laatua
 • mahdollistaa heikkokuntoisten henkilöiden kotihoito mahdollisimman pitkään
 • estää syrjäytymistä sekä yksinäisyyttä
 • parantaa yksin elävien ikääntyvien henkilöiden turvallisuutta sekä turvallisuuden tunnetta
 • parantaa hyvinvointipalvelujen laatua ja saavutettavuutta
 • kehittää sähköistä asiointia ja
 • sähköistää ja automatisoida hyvinvointipalveluissa

Osallistuvat yritykset

 • Pohjois-Savon Paikallisradio Oy
 • KPY
 • Suomen Terveystalo Oy/Savon alue
 • Suomen 3KTV Oy / Diggari-kanava
 • OATV – Kuopion alueen paikallistelevisio
 • Hyvinvointipalvelujen tuottajat
 • Savon yrittäjät

Yhteyshenkilöt

 

Projektipäällikkö
TTM Tenho Kosonen, 0400 793 129
tenho.kosonen@ysao.fi

 

Päivitetty: 8.12.2014 tuija.kokkonen@ysao.fi