HitsinHyvä 2015

HitsinHyvä 2015

Kesto

1.5.2015 - 31.12.2016

Budjetti

Ysaon budjetti 13 714 €, hankkeen kokonaisbudjetti 96 000 €

Rahoittaja

Opetushallitus ja mukana olevat koulutuksen järjestäjät

Hankepäällikkö

Projektipäällikkö
Arto Voutilainen, p. 0400 793 366, arto.voutilainen@ysao.fi
Valtakunnallinen koordinaattori: Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, aikuiskoulutus- ja oppisopimusjohtaja Matti Peltola, puh. 050 558 4590, matti.peltola@jedu.fi

https://www.jedu.fi/hitsinhyva-2015

Hitsausalan ja sitä lähellä olevien alojen ammatti- ja erikoisammattitukintojen perusteissa viitataan useassa kohdassa siihen, että ammattitaidon näytöissä (tutkintosuorituksissa) käytetään IIW:n (International Instutute of Welding) tutkintoja ja koulutusohjelmia. IIW:n tutkinnot edellyttävät opettajalta opetustoimen kelpoisuudesta annetun asetuksen ylittävää osaamista, mm. hitsaajan pätevyyskokeiden suorittamista, hitsausliitoksen silmämääräisen tarkastuksen osaamista. Lisäksi opettajan on määrävälein osoitettava osaamisensa, joka myös dokumentoidaan. Koulutuksen järjestäjän on lisäksi auditoitava henkilöstö, tilat, koneet ja laitteet kolmen vuoden välein ja tähän sisältyy yksi väliauditointi.

Hankkeen tavoitteena on ensisijaisesti keskittyä tutkintojen osaamisvaatimuksissa olevien hitsaajan pätevyyskokeiden laadun ja arvioinnin yhdenmukaistamiseen. Lisäksi tavoitteena on kehittää hitsausalan ammatti- ja erikoisammattitutkintojen suorittamisen prosessia niin, että tutkintovaatimuksissa olevien standardin SFS-EN 9606 -mukaisten hitsaajan pätevyyskokokeiden suorittamisen prosessi ja hitsausliitoksen silmämääräisen tarkastuksen osaaminen kehittyvät palvelemaan opiskelijaa, edistävät hänen oppimistaan ja nopeuttavat oppimisprosessia. Selkiyttämällä silmämääräisen tarkastuksen ohjeistoa ja ohjausta edistetään myös erityistä tukea tarvitsevien oppimista.

Projektin tavoitteet:

• Silmämääräisen tarkasteluosaamisen kehittäminen opetuksessa
• Kehittää hitsaajien ammattitaitoa wps:n mukaiseen työskentelyyn hitsausprosesseilla 111, 135, 136, 138 ja 141 ammatti- ja erikoisammattitutkintojen osalta
• Kehittää opetushenkilöstön ammattitaitoa sekä yhtenäistää ohjaus- ja arviointikäytäntöjä hitsauksen opetuksessa nykyisten laatuvaatimusten ja hitsausohjeistuksen mukaiseksi
• Hankkia Tig-hitsauksen wps-ohjeet ja ottaa ne käyttöönotto opetustyössä ja tutkinnon suorittamisen ohjaamisessa ohjauksen ja erityisen tuen tarpeet huomioiden
• Tarkistaa ja kehittää oppimis-/tutkinnon suorittamisympäristön turvallisuus, mm. hitsauslisäaineiden käyttö, varastointi ja käsittely sekä ohjeistusopiskelijoille ja henkilökunnalle

Tulokset:

- Tutkintojen hitsausosioiden suorittamisen laatu paranee, osiot suoritetaan nopeammin ja paremmilla tuloksilla
- Kiinnostus hitsauksen pätevyyskokeiden suorittamiseen kasvaa seudun yrityksissä (tutkinnon suorittajien määrä ja läpäisy)
- Ammattitaidoltaan valmiimpia opiskelijoita heidän siirtyessään työelämään
- Oppimis-/tutkinnon suorittamisympäristö selkiytyy, mm. lisäaineiden ja materiaalien säilytyksen parantuminen, tarvittavien lisäaineiden paikannettavuuden helpottuminen ja lisäainehukan pieneneminen

Paikalliset yhteistyötahot:

• Pajarinki
• KPA unicon Oy
• Ratesteel Oy
• Ponsse Oyj
• Sirviön Metalli

Kohderyhmä:

• Hitsauksen opetushenkilöstö
• Kone- ja metallialan perustutkinnon levyseppä-hitsaajat
• Levytekniikan ammattitutkinnon opiskelijat
• Hitsaajan ammattitutkinnon suorittajat
• Levytekniikan erikoisammattitutkinnon opiskelijat
• Pätevyyskokeiden suorittajat

Valtakunnallisen hankkeen oppilaitostoimijat:

• Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, koordinaattori
• Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä
• Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy
• Seinäjoen koulutuskuntayhtymä SEDU Aikuiskoulutus, liikelaitos
• Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia
• Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä
• Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Saimaan ammattiopisto Sampo

              

 

Päivitetty: 30.12.2016 tuija.kokkonen@ysao.fi