Ajotoimisto logistiikan oppimisympäristönä

Etusivu / Suomeksi / Info / Kehittämispalvelut / Projektien esittelyt / Ajotoimisto logistiikan oppimisympäristönä

Ajotoimisto logistiikan oppimisympäristönäRahoituslähteet: ESR toimintalinja 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis- ja palve-lujärjestelmien kehittäminen

Projektin kesto: 1.1.–31.12.2014

Kokonaisbudjetti: 49 461 euroa

Yhteyshenkilö / t:
Kehitysjohtaja Niina Puumalainen, Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä
niina.puumalainen@ysao.fi
0400 793 026

Projektipäällikkö
mika.mulari@ysao.fi
0400-793 127


Hankkeen tausta ja tarve
Kuljetuksen ja varastoinnin osalta työllisten määrän on Pohjois-Savossa arvioitu kasvavan noin 4 500 työlliseen vuoteen 2025 mennessä. Tällä hetkellä on pulaa kuorma-auton ja ajoneuvoyhdistelmien, maarakennuskoneiden sekä nosturien kuljettajista sekä postinkantajista ja – lajittelijoista. Alalta pois-tuu lähivuosina eläkkeille siirtymisen ja kuljettajien ammattipätevyysjatkokoulutusvelvoitteidensuorit-tamattomuuden vuoksi suuri joukko kuljettajia.

Logistiikan alan työn keskeisenä vaatimuksena on hyvä työmoraali ja ammattietiikka sekä yhteistyöhaluisuus. Työsuoritukset on osattava tehdä tehokkaasti ja taloudellisesti työ- ja liikenneturvallisuutta edistävin menetelmin, energiankulutusta ja ympäristöhaittoja minimoiden. Kuljettajilla on suuri vastuu kalliiden kuljetusajoneuvojen turvallisesta kuljettamisesta, monesti arvokkaan tai ympäristölle vaarallisen lastin turvallisesta perille viennistä tai henkilöiden turvallisesta kuljettamisesta kotimassa ja ulkomailla. Logistiikan tehtävissä toimiminen edellyttää tilaus-toimitusketjun ymmärtämistä, yrittäjämäistä asennetta, yrittäjyystaitoja ja hyviä asiakaspalvelu- ja kommunikaatiotaitoja palvelun onnistumiseksi.

Yrittäjämäisen asenteen omaksuminen jo opiskeluvaiheessa on tulevaisuudessa entistä merkittävämpi tekijä logistiikka-alan kilpailukyvyn parantamisessa. Oppilaitoksen on osattava toimia kannattavasti ja pystyttävä tarjoamaan opiskelijoilleen työelämätarpeita vastaavaa koulutusta. Kuljettajakoulutus on yksi kalleimmista ammatillisista koulutuksista. Opetuskalustona käytettävät ajoneuvot ovat kalliita investointeja oppilaitoksille. Tästä johtuen kalustoresurssien tehokas ja taloudellinen käyttö on avain-asemassa oppilaitoksen kokonaistalouden kannalta.

Ylä-Savon ammattiopisto tarjoaa logistiikka-alan koulutusta kappaletavara- ja henkilökuljetuksissa. Ammatillisissa oppilaitoksissa on useilla paikkakunnilla toiminnassa ajotoimisto logistiikka-alan koulutuksessa, mutta niissä ei ole saatu rakennettua toimivaa toimintatapaa sekä tavara- että henkilökuljetuksiin. Kappaletavaran kuljetukset on saatu organisoitua ajotoimistojen kautta, mutta Ylä-Savon am-mattiopiston tavoitteena on saada koko logistiikka-alan koulutus toimimaan yhteisen, taloudellisen ja tehokkaan ajotoimistomallin avulla.

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymällä on n. sata rekisteröityä ajoneuvoa, jotka ovat kuntayhtymän seitsemässä eri toimipaikassa. Ajoneuvojen ylläpitoa ei ole tällä hetkellä keskitetty. Eri toimipaikkojen ajoneuvojen huollot, kustannusten ja kunnon seuraaminen riippuu ko. toimipaikan henkilöstön kiinnostuksesta ajoneuvoa kohtaan. Ajoneuvojen käyttöasteet ovat hyvinkin erilaiset. Jollakin ajoneuvolla ajetaan vain muutama tuhat kilometriä vuodessa, toisaalta ajoneuvoista on logistiikka-alalla pulaa käytännön harjoitusten aikana. Kun ajoneuvojen käyttö- ja korjauskustannuksia ei seurata aktiivisesti, eikä niiden elinkaarta ole suunniteltu, niin tällöin saatetaan korjata sellaisia ajoneuvoja, jotka olisi talou-dellisesti ajatellen parempi poistaa käytöstä.

Hankkeen kuvaus
Ylä-Savon ammattiopiston logistiikan opetuksen tueksi ollaan perustamassa ajotoimistoa. Ajotoimistolla tulee olemaan kaksi keskeistä tehtävää. Ensisijaisesti se tulee tarjoamaan uudenlaisen, yritys-mäisen oppimisympäristön logistiikka-alan opiskelijoille. Uusi oppimisympäristö mahdollistaa mm. harjoitusyritystoiminnan käynnistämisen. Toinen tehtävä on toimia Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän ajo-neuvojen hallinnoijana. Keskitetyssä ajoneuvorekisterissä voidaan hoitaa ajoneuvojen opetuskäytön suunnittelu, huoltojen, korjausten ja elinkaarihallinnan seuranta sekä sitä kautta kestävän kehityksen mukainen opetus.

Ajotoimiston kehittäminen aloitetaan selvittämällä toimialan yhteistyöyritysten näkemykset siitä, millainen oppimisympäristö tukee alalle tulevien ja alalla jo olevien henkilöiden osaamisen kehittämistä. Tämä toteutetaan yrityshaastattelujen avulla, Toisena vaiheena selvityksessä on saatujen tietojen vertaaminen valtakunnallisiin opetussuunnitelmien perusteisiin sekä tutkintojen perusteisiin, jolloin saadaan kuva siitä, miten alueelliset tarpeet yhdistetään tutkintojen vaatimuksiin.Saatujen tietojen perusteella laaditaan kaksi vaihtoehtoista tapaa ajotoimiston toimintaan. Toimintavaihtoehdot kuvataan Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän käyttämän prosessimallinnuksen mukaisesti.

Ajotoimistomalleista valitaan toinen malli pilotointiin (6 kk), ja sen jälkeen tehdään ajotoimiston toimivuuden ja jatkokehittämisen arviointi niin pedagogisten, taloudellisten kuin tehokkuusmittareidenkin näkökulmasta. Valinnan tekee ohjausryhmä. Pilotointi toteutetaan vaiheittain, eri koulutukset aloitetaan limittäin vuoden 2014 aikana. Syksyllä 2014 pilotointivaihe päätetään, tehdään tarvittavat muu-tokset toimintamallin kuvaukseen ja hyödynnetään ajotoimistoa täysipainoisesti logistiikka-alan opetuksessa.

Sekä tavarankuljetuksen että henkilökuljetusten organisoiminen yhdestä pisteestä kalusto- ym. resurssit huomioiden tarjoaa logistiikka-alan opiskelijoille erinomaisen oppimisympäristön sekä logistiikan suunnittelu, toteutuksen ja kustannustehokkaan toiminnan oppimiseen ja yrittäjämäisen asenteen omaksumiseen. Oppilaitoksen sisäinen ajotoimisto mahdollistaa myös harjoitusyritykse(NuoriYrittäjyys/harjoitusyritys) perustamisen todellisilla työtehtävillä.

Oppilaitoksen pitkäjänteisen toiminnan kannalta ajoneuvokaluston hankinnasta, pitämisestä ja sen käyttämisestä aiheutuvien kustannusten ymmärtäminen on ensiarvoisen tärkeää. Ymmärrys todellisista kustannuksista helpottaa tulevaisuuden suunnittelua, kustannusten oikeaa kohdistamista ja päätöstentekoa. Kustannusten jatkuva seuranta antaa tietoa muutostarpeista, joihin oppilaitos pystyy reagoimaan nopeasti. Ylä-Savon ammattiopiston ajoneuvokaluston tarkoituksenmukainen ja kustannus-tehokas käyttö oppimisympäristössä edellyttää logistiikkatoimintojen keskittämistä, sekä niiden ohja-usvastuun siirtämistä keskitetysti ajotoimistolle. Kaluston huolto-, käyttö- ym. tiedot tallennetaan yhteen päivitettävään tiedostoon. Kalustopankin kautta seurataan kaluston kuntoa, käyttöastetta sekä mahdollisia uusimistarpeita.

Ajotoimiston laatua ja toimivuutta tullaan arvioimaan Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän laadunhallintajärjestelmän mukaisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa säännöllistä itsearviointia ja sisäisiä auditointeja.


Kohderyhmät ja hyödynsaajat

Pääkohderyhmät:
• Logistiikka-alan opiskelijat:

o Opiskelijoilla on aina opetussuunnitelman ja tutkinnon perusteiden mukaista opiskelua.
o Opiskelijat oppivat toimimaan tiimissä.
o Opiskelijoille mahdollistuu yritystoiminnan harjoittelu todellisilla työtehtävillä (NuoriYrittä-jyys/harjoitusyritys)
o Opiskelijat saavat kokonaiskuvan ajoneuvokaluston käytöstä ja ylläpidosta aiheutuvista tuotoista ja kustannuksista.
o Opiskelijat oppivat suorittamaan ajoneuvokaluston kunnossapidon ja ymmärtävät enna-koivan huollon merkityksen kaluston toimivuuteen.
o Opiskelijat oppivat valitsemaan käyttöön parhaiten soveltuvan kaluston, reittivalinnan se-kä käyttämään ajoneuvokalustoa kustannustehokkaasti, vastuullisesti ja turvallisesti.
o Opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa perus- ja ammattitutkinnon osat aidoissa käytän-nön tehtävissä.

• Logistiikka-alan opettajat:
o Opiskelijoiden valmiudet toimia työelämässä paranee ja sitä kautta alan arvostus nousee
o Toimitusvarmuus paranee sisäisissä kuljetuksissa ja kouluttajalle jää enemmän aikaa suorittaa varsinaista opetustyötä.
o Ulkopuolelta ostetut korjaus- ja huoltokustannukset pienenevät.
• Logistiikka-alan yritykset:
o Yritykset saavat laaja-alaisen ammattitaidon omaavia työntekijöitä
o Yritykset voivat luottaa opiskelijan käyttöön kalliit tuotannontekijät (autot, koneet, laitteet) lyhyemmän perehdytyksen jälkeen.
o Yrityksille ja yhteiskunnalle tulee huomattavia säästöjä taloudellisen ja ympäristöystäväl-lisen ajotavan sekä turvallisen työtoiminnan myötä.
o Erilaisten ajoneuvojen, koneiden ja laitteiden huoltopito- ja korjaustaidon omaavien opis-kelijoiden ansiosta yrittäjän tuotannontekijöiden seisonta-ajat lyhentyvät ja sitä kautta ka-luston on paremmin tuottavassa työssä.

Keskeiset toimenpiteet

Projektin toimenpiteet jakautuvat kolmeen päävaiheeseen:

1. Ajotoimiston erilaiset toimintamallit (2 vaihtoehtoista rakennetta)
Miten ajotoimiston tulisi toimia, jotta se vastaisi kuljetusalan yritysten nykyisiä ja tulevia rakenteita sekä opetussuunnitelmien perusteita
2. Pilotoitavan toimintamallin valinta ja pilotointivaihe
3. Pilotin arviointi ja jatkotoimista päättäminen

Projektin toteutusstrategia

Hanke toteutetaan Ylä-Savon alueella. Hankkeen kokonaishallinnoinnista vastaa Ylä-Savon koulutus-kuntayhtymä, joka vastaa hankkeen hallinnoinnista.

Kustannukset ja rahoitus
Hankkeen kokonaisbudjetti on yhteensä 49 461 euroa.Rahoittajia:
131274_OPH_hankelogo.jpgEakr.jpg   eu_sosiaalirahasto_pieni_logo.jpg   vipuvoimaaEU_.gif
   ELY_LA01_Logo___FI_B____RGB.JPG


Päivitetty: 29.12.2014 tuija.kokkonen@ysao.fi