Harkintaan perustava valinta

Etusivu / Suomeksi / Hae opiskelemaan / Ammatilliset perustutkinnot / Harkintaan perustava valinta

Harkintaan perustuva valinta

Harkintaan perustuva valinta tarkoittaa, että hakija voidaan valita, valintapistemääristä riippumatta, erityisistä syistä ammatilliseen koulutukseen. Opiskelijan tarvitseman tuen tarve sekä edellytykset selviytyä opinnoista huomioidaan. Hakijan tulee esittää perustelut, joihin hän vetoaa. Kaikista perusteluista tulee olla asiantuntijoiden antamat ajantasaiset, kirjalliset dokumentit hakemuksen liitteenä. Näitä voivat olla esim. lääkärintodistukset, erityisopettajan, sosiaalityöntekijän tai psykologin asiantuntijalausunnot. Jos harkintaan perustuvan valinnan perusteena ovat oppimisvaikeudet tai sosiaaliset syyt, hakija on mukana myös varsinaisessa valinnassa, vaikka harkintaan perustuvan valinnan päätös olisi kielteinen.

Erityisiä syitä harkintaan perustuvaan valintaan

Oppimisvaikeudet

Kun hakijalla on todettuja oppimisvaikeuksia, jotka ovat vaikuttaneet opintomenestykseen perusopetuksessa. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärin, erityisopettajan tai psykologin lausunto. Lausunnossa on keskeistä miten oppimisvaikeus ilmenee ja sen vaikutus hakijan selviytymisessä opinnoissa. Opiskelijan mahdollisuudet selvitä opinnoista otetaan huomioon. Mikäli perusopetus on kokonaan tai suurelta osalta yksilöllistetty, suositellaan hakemaan harkintaan perustuvan valintamenettelyn kautta, joskaan se ei pelkästään ole valinnan peruste.

Sosiaaliset syyt

Kun hakijalla on henkilökohtaisen tai perheen tilanteeseen liittyviä erityisiä syitä, jotka ovat vaikuttaneet opintomenestykseen perusopetuksessa. Syitä voivat olla esimerkiksi hakijaan ja hänen perheeseensä kohdistuneet lastensuojelun toimenpiteet, koulukiusaamisen kohteeksi joutuminen, hakijan oma tai hänen perheensä pitkäaikainen sairaus tai niihin rinnastettava syy. Hakijan on toimitettava ajantasainen asiantuntijalausunto, (esim. lääkäri, psykologi, kuraattori, sosiaalityöntekijä) josta on käy ilmi, miten asia on vaikuttanut hakijan suoriutumiseen aiemmissa opinnoissa.

Koulutodistusten puuttuminen

Jos peruskoulu on keskeytynyt tai aikuisella hakijalla ei ole ammatillista peruskoulutusta ja hakijalle soveltuvaa ammatillista aikuiskoulutusta ei ole tarjolla.

Koulutodistuksen vertailuvaikeudet

Kun hakija on suorittanut perusopetuksen tai lukion oppimäärää vastaavan oppimäärän ulkomailla tai kun todistus on hyvin puutteellinen tai muuten vaikeasti vertailtavissa .

Tai tutkinnon suorittamiseen riittämätön tutkintokielen taito

Jos hakijan äidinkieli on muu kuin suomi, koulutuksen järjestäjä arvioi hakijan kielitaidon riittävyyden. Tutustu alojen kielitaitovaatimuksiin tästä.

Hakijan muistilista

1. Varmista opinto-ohjaajan tai muun ohjaushenkilön kanssa, että sinulla on todellinen peruste hakea harkintaan perustuvassa valinnassa.
2. Hanki ajantasaiset todistukset/lausunnot perusteluistasi esim. lääkärintodistus, erityisopettajan todistus tai muut asiantuntijalausunnot.
3. Tee haku osoitteessa www.opintopolku.fi
4. Tulosta täytetty hakemus. (hakemuskopio)
5. Tee selvitys harkintaan perustuvaan valintaan liittyen.
Perustele miksi haet harkintaan perustuvassa valinnassa ja miten selviydyt alan opinnoista. HUOM! Jos haet useampaan kuin yhteen Ylä-Savon ammattiopiston perustutkintoon harkintaan perustuvassa valinnassa, lähetä erilliset perustelut ja liitteet kaikkiin hakutoiveisiin

6. Lähetä hakemuskopio/hakemukset liitteineen yhteishakuaikana osoitteeseen:

Ylä-Savon ammattiopisto
Asevelikatu 4
PL 30
74100 IISALMI  

Laita kuoreen merkintä "Harkintaan perustuva valinta".  Lisätiedot päivystävältä opinto-ohjaalta puh. 040 4811 400

Päivitetty: 31.12.2020 minttu.harju@ysao.fi