Harkintaan perustava valinta

Etusivu / Suomeksi / Hae opiskelemaan / Ammatilliset perustutkinnot / Harkintaan perustava valinta

Harkintaan perustuva valinta tarkoittaa, että hakija voidaan valita, valintapistemääristä riippumatta, erityisistä syistä ammatilliseen koulutukseen. Opiskelijan tarvitseman tuen tarve sekä edellytykset selviytyä opinnoista huomioidaan. Hakijan tulee esittää perustelut, joihin hän vetoaa. Kaikista perusteluista tulee olla asiantuntijoiden antamat ajantasaiset, kirjalliset dokumentit hakemuksen liitteenä. Näitä voivat olla esim. lääkärintodistukset, erityisopettajan, sosiaalityöntekijän tai psykologin asiantuntijalausunnot. Harkintaan perustuvassa valinnassa hakeva on mukana myös normaalissa pistelaskentaan perustuvassa valinnassa: hän voi tulla valituksi koulutukseen, vaikka harkintaan perustuvan valinnan päätös olisi kielteinen.

Erityisiä syitä harkintaan perustuvaan valintaan

Oppimisvaikeudet
Kun hakijalla on todettuja oppimisvaikeuksia, jotka ovat vaikuttaneet opintomenestykseen perusopetuksessa. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärin, erityisopettajan tai psykologin lausunto. Lausunnossa on keskeistä miten oppimisvaikeus ilmenee ja sen vaikutus hakijan selviytymisessä opinnoissa. Opiskelijan mahdollisuudet selvitä opinnoista otetaan huomioon. Mikäli perusopetus on kokonaan tai suurelta osalta yksilöllistetty, suositellaan hakemaan harkintaan perustuvan valintamenettelyn kautta, joskaan se ei pelkästään ole valinnan peruste.

Sosiaaliset syyt
Kun hakijalla on henkilökohtaisen tai perheen tilanteeseen liittyviä erityisiä syitä, jotka ovat vaikuttaneet opintomenestykseen perusopetuksessa. Syitä voivat olla esimerkiksi hakijaan ja hänen perheeseensä kohdistuneet lastensuojelun toimenpiteet, koulukiusaamisen kohteeksi joutuminen, hakijan oma tai hänen perheensä pitkäaikainen sairaus tai niihin rinnastettava syy. Hakijan on toimitettava ajantasainen asiantuntijalausunto, (esim. lääkäri, psykologi, kuraattori, sosiaalityöntekijä) josta on käy ilmi, miten asia on vaikuttanut hakijan suoriutumiseen aiemmissa opinnoissa.

Koulutodistusten puuttuminen
Kun aikuisella hakijalla ei ole ammatillista peruskoulutusta ja hakijalle soveltuvaa ammatillista aikuiskoulutusta ei ole tarjolla.

Tai koulutodistuksen vertailuvaikeudet
Kun hakija on suorittanut perusopetuksen tai lukion oppimäärää vastaavan oppimäärän ulkomailla tai kun todistus on hyvin puutteellinen tai muuten vaikeasti vertailtavissa esim. peruskoulu on jäänyt kesken.

Oppimisvalmiuskoe 
Järjestämme oppimisvalmiuksia mittaavan tietokonepohjaisen kokeen, joka antaa tietoa hakijan oppimisen kyvyistä. Koe tehdään oppilaitoksen tietokoneella ja kokeeseen osallistutaan vain kerran. Koe sisältää kolmenlaisia tehtäviä: 1. kuvallisia, 2. matemaattisia ja 3. sanallisia tehtäviä. Jokaisen osion alussa näytetään esimerkkitehtävä. Koe kestää noin tunnin. Hakija käy oppimisvalmiuksia mittaavassa kokeessa ylimmässä harkinnanvaraisen valinnan hakutoiveessa. Hakijan tulee osallistua kokeeseen kutsun saatuaan. Koe järjestetään aikavälillä 17.4. – 8.5.2017.

Hakijan muistilista

1.Varmista opinto-ohjaajan tai muun ohjaushenkilön kanssa, että sinulla on todellinen peruste hakea harkintaan perustuvassa valinnassa.
2. Hanki ajantasaiset todistukset/lausunnot perusteluistasi esim. lääkärintodistus, erityisopettajan todistus tai muut asiantuntijalausunnot.
3. Tee haku osoitteessa www.opintopolku.fi
4. Tulosta täytetty hakemus. (hakemuskopio)
5. Tee selvitys harkintaan perustuvaan valintaan liittyen.
Perustele miksi haet harkintaan perustuvassa valinnassa ja miten selviydyt alan opinnoista. HUOM! Jos haet useampaan kuin yhteen Ylä-Savon ammattiopiston perustutkintoon harkintaan perustuvassa valinnassa, lähetä erilliset perustelut ja liitteet kaikkiin hakutoiveisiin.
6. Lähetä hakemuskopio/hakemukset liitteineen yhteishakuaikana 21.2.-14.3.2017 osoitteeseen:

Ylä-Savon ammattiopisto
Asevelikatu 4
PL 30
74100 IISALMI  

7. Osallistu oppimisvalmiuskokeeseen                                       

Laita kuoreen merkintä "Harkintaan perustuva valinta".  Lisätiedot: Paavo Härkönen, paavo.harkonen@ysao.fi, 0400 793 146


Päivitetty: 20.2.2017